Main Menu
User Menu

Military history website

> Vojenské situačné značky a skratky

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Základné pojmy:


Vojenská situačná značka: grafický symbol, ktorý sa používa k zobrazeniu operačných a taktických situácií, rozmiestneniu vojsk, techniky, zbraní a objektov spravidla na mape, schéme, obrazovke, alebo projekčnom zariadení. Spravidla je doplnený popisom.


Základná značka: geometrický znak, ktorý je doplnený ďalšími symbolmi a popisom a vykresľuje úplnú značku.


Popis značky: skupiny písmen, znakov a číslic rozmiestnených vo vnútri, alebo okolo základnej značky v presne vymedzených poliach. Tento popis tvorí charakteristiku znázorňovanej vojenskej skutočnosti.


V štátoch NATO sa popis vykonáva v anglickom jazyku, ale skratky v názve jednotky, alebo druhu výzbroje je možné použiť, prípadne voľný text sa môžu vykonávať aj v inom jazyku (výnimka je použitie na zamestnaniach s medzinárodnou účasťou, vtedy sa všetky údaje píšu v anglickom jazyku). Dôležité údaje sa označujú časom, ktorý sa udáva šesťmiestnou skupinou číslic XXYYYY - prvé dvojčíslie je deň, nasledujúce štvorčíslie hodina. Občas sa pri označení času a dátumu stretneme s kódmi Z, A, B. Ide o udanie časového pásma, kde Z (ZULU) znamená západoeurópsky čas, A (ALPHA) - stredoeurópsky čas a B (BRAVO) - východoeurópsky čas. V prípade dokumentácie dlhodobejšieho charakteru sa za hodinou uvádzajú aj mesiace v anglických skratkách (JAN, FEB, MAR, APR, MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OKT, NOV, DEC). Pre príklad uvediem: 130940 FEB A - 13. február, 9 hodín 40 minút stredoeurópskeho času.Farebné vyjadrenie:


Na zákres značiek a situácie sa používajú farby, slúžiace k rozlíšeniu vlastných vojsk a protivníka, je možné i jednofarebné vyjadrenie. V štátoch NATO sa pre zákres používajú:


A) 4 a viac farieb:
- modrá: vlastné vojská a vlastná situácia (popis značky modrý, alebo čierny).
- červená: situácia protivníka, jeho vojská. Popis značky je tiež červenou farbou.
- žltá: jadrová, biologická a chemická situácia (bez ohľadu či je vytvorená vlastnými silami, alebo protivníkom). Spravidla ide o priestory, ktoré sú kontaminované nebezpečnými látkami, alebo sú ohrozené v prípade úniku takýchto látok z priemyslu, alebo po úmyselnom použití.
- zelená: umelo pripravené zátarasy (vlastné aj protivníka)
- iné: rôzne iné skutočnosti, musia byť vyjadrené v legende (napr. hnedá pre osi presunu a pod.)


B.) 3 farby:
- modrá: vlastné vojská a vlastná situácia (popis značky modrý, alebo čierny)
- červená: situácia protivníka, jeho vojská. Popis značky je tiež červenou farbou.
- žltá, alebo zelená: jadrová, biologická a chemická situácia (bez ohľadu či je vytvorená vlastnými silami, alebo protivníkom), umelé zátarasy.


C.) 2 farby:
- modrá, čierna, alebo zelená: vlastné vojská a vlastná situácia
- červená: situácia a vojská protivníka


D.) 1 farba:
- čierna: vlastné vojská a vlastná situácia
- čierna dvojitá: vojská protivníka a situácia protivníka (v prípade, že sa dvojitá čiara nedá použiť - napr. značky výzbroje, tak sa k značke pripája označenie EN (enemy).V bývalom východnom bloku sa používala iná kombinácia farieb.
A.) 3 farby:
- červená: situácia vlastných mechanizovaných (motostreleckých) a tankových vojsk a ich rozmiestnenie, popis sa vykonával čiernou farbou
- čierna: situácia, činosť a rozmiestnenie letectva a druhov vojsk (delostrelectvo, PVO, logistika (tylové a technické zabezpečenie), ženijné jednotky....). Čiernou sa ďalej zakresľovali aj umelé zátarasy (mínove´polia a pod.) a paľby delostrelectva.
- modrá: situácia a rozmiestnenie protivníka.


B.) 2 farby:
- červená: vlastné vojská
- modrá: protivník


C.) 1 farba:
- čierna: vlastné vojská a vlastná situácia
- čierna dvojitá: vojská protivníka a situácia protivníka
Použitie čiar:


Pri zákrese značiek a situácie sa okrem farieb používa ešte plná a prerušovaná čiara. Plnou čiarou sa vyjadruje aktuálne rozmiestnenie, alebo reálna činnosť, situácia cieľa a rozhranie. Prerušovane sa vyjadruje plánované, alebo predpokladané rozmiestnenie a činnosť.


Zdroj: archív autora
URL : https://www.armedconflicts.com/Vojenske-situacne-znacky-a-skratky-t57367#207141Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

No myslím že nebude na škodu přihodit jednu učební pomůcku. Z důvodu nepovolené přípony jsem to musel řešit zipem Razz
URL : https://www.armedconflicts.com/Vojenske-situacne-znacky-a-skratky-t57367#207144Version : 0