Main Menu
User Menu

Military history website

Etyldichlórarzén (ED)

Etyldichlorarsin

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

ETYLDICHLÓRARZÉN (ED)
(pľuzgierotvorná bojová látka)


Etyldichlórarzén je bezfarebná kvapalina s ovocným, ale štipľavým a dráždivým zápachom. Hoci etyldichlórarzén pomerne účinne spôsobuje kýchanie a pľuzgiere, najviac toxicky pôsobí na pľúca. Pôsobí silnejšie ako lewisit a spôsobuje tiež slzenie.


základné údaje:
názov: etyldichlórarzén
označenie: ED
ďalšie názvy: etyldichlorarsin (česky)
registračné číslo CAS: 598-14-1


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: etyldichlórarzén
vzorec: CH3CH2-AsCl2
molekulová hmotnosť: 174,89
bežný fyzikálny stav: bezfarebná kvapalina
zápach: ovocný, dráždivý a štipľavý
teplota varu: 156°C, rozkladá sa
teplota topenia: pod -65°C (teplota mrznutia)
hustota: kvapalná: 1,742 g/ml pri 14°C
tlak pár: 305,307 Pa pri 21,5°C
viskozita: ?
povrchové napätie: ?
teplota vzplanutia: ?
teplota rozkladu: po teplotu varu je stabilný
rozpustnosť: pri kontakte s vodou sa okamžite rozkladá; rozpustný v chlóretáne, alkohole, benzéne, éteri, acetóne, petroleji a cyklohexáne
hydrolýza: okamžitá za vzniku kyseliny chlorovodíkovej a oxidu etylarzénového
stálosť pri uskladnení: stabilný
reakcie s kovmi a inými materiálmi: nekoroduje oceľ, ak je čistý, ani železo pri teplotách do 50°C ak je suchý; koroduje mosadz pri 50°C; ničí gumu a plastyzdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
URL : https://www.valka.cz/Etyldichlorarzen-ED-t104023#373790Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

toxicita:
oči: spôsobuje slzenie
pokožka: pľuzgierotvorný
vdychovanie: poškodzuje pľúca
ochrana: špeciálna ochrana
typ látky: pľuzgierotvorná látka s oneskoreným účinkom
účinok: okamžité podráždenie, oneskorený vznik pľuzgierovodhad toxicity:
účinok
spôsob kontaktu
účinná dávka
doba expozície
exponent toxicity
spoľahlivosť údaju
smrť
?
LD50: dáta nie sú k dispozícií
-
-
-
závažné účinky
(dočasné zneschopnenie)
vdychovanie/očný kontakt
ED50: 5-10 mg.min./m3
1 min.
-
nízka
detekcia zápachu
vdychovanie/očný kontakt
ED50: 1 mg/m3
1 min.
-
nízka
zdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
URL : https://www.valka.cz/Etyldichlorarzen-ED-t104023#373792Version : 0
MOD