Husári v Rusku

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Husári v Rusku


V Rusku sa Husári objavili roku 1704. V tomto roku vyjadril cár Peter I. vôľu založiť prápor husárov zo Srbov a Moldavcov. V tureckej vojne roku 1711 nechal zriadiť šesť valašských plukov, tieto však dal po skončení výpravy rozpustiť, ostali len tri oddiely po 500 mužov. V Rusku sledovali zakladaním nových vojenských jednotiek aj iný cieľ: zaľudniť riedko osídlené a nedávno dobyté územia. V roku 1723 vydal Peter I. opäť nariadenie vytvoriť husársky pluk zo slovanského obyvateľstva, predovšetkým zo Srbov, kotorí žili v južnom Uhorsku a mali bohaté vojenské skúsenosti. Na usadenie husárov a ich rodinných príslušníkov vyčlenil juhozápadný pás Ruska na hranici s Krymským chanátom, s centrom v Jelizavetgrade. Územie nazvali Slaviano-Srbija. Po verbovačkách v rokoch 1725, 1735, 1737 zakladali sa ďaľšie srbské, uhorské, gruzínské a moldavské pluky. V polovici 18.storočia nastali ďaľšie zmeny týkajúce sa pôsobenia husárov v ruskej armáde a v Rusku vôbec. Roku 1751 vydal cár viacero manifestov podporujúcich imigráciu pravoslávnych do Ruska zároveň s možnosťou vstúpiť do husárskych plukov. V nasledujúcich rokoch opustili Uhorsko tisíce Srbov. V roku 1761 bojovalo v radoch ruskej armády 40 jazdeckých plukov, medzi nimi 8 husárskych. V tejto súvislosti je dôležité poznamenať, že vytváraním husárskych plukov sa snažil cársky dvor obmedziť samosprávu tradičných ruských ľahkých jazdcov-kozákov. Po úsešnom obmedzení ich vplyvu zrušil roku 1765 aj samosprávu Slaviano-Srbska a o jedenásť rokov aj husári museli presídliť ako bežní cárski poddaní.


Zdroj: vlastný domáci archív
URL : https://www.valka.cz/Husari-v-Rusku-t66666#236097 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more