K době laténské

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Něco málo k době laténské (asi 450 př. n. l. až 0)


Název doby laténské je odvozen od naleziště La téne.
Pro dobu laténskou jsou pro naše území typickými obyvateli Keltové, i když zřejmě nebyli jediní, kdo oblast kde se dnes rozkládá dnešní Česká, případně Slovenská republika obývali. Samotní Keltové se skládali z nělolika více či méně významných kmenů mezi ně patřili například i Bojové, kteří vlastně dali jméno území dnešních Čech (Boiohaemum - domov Bójů). Keltové jako takoví prodělali řadu výrazných změn ve společnosti. Bylo období kdy Keltové málem dobyli Evropu, ale také období kdy došlo k jejich úpadku, ale také usedlejšímu stylu a pak i jejich konečné asimilaci či i zániku. Načež pak byli většinou romanizováni (pořímštěni). Rovněž docházelo k mnoha změnám obývaného území, kdy třeba byla nějaká oblast vylidněna nebo její objem populace značně klesl a to třeba proto, aby se mohli někam expandovat nebo naopak někam utéci. Během zhruba toho půltisiciletí jejich přítomnosti došlo ke mnoha změnám v keltské kultuře, výrazně se mění ozdoby a hlavně spony (spony jsou důležitým datovacím prvkem pro archeology), jak tvarem, výzdobou a velikostí, tak i materiálem. V období "Laténu D" (dále jen LD) je bronz nahrazen železem. Rovněž dochází ke změnám i v pohřebním ritu (a to k výrazným - napřiklad v LD nenacházíme žádné pohřby). O Keltech se můžeme mnohé dovědět hlavně z římské literatury (tím také de facto začala ranná doba dějinná) a záznamů (např. Zápisky o válce gallské), ovšem Římané se většinou věnovali spíše Keltům západním než těm, jež se nacházeli na našem dnešním území. Takže stále nám nejvíce informací dává archeologie. Co tedy o Keltech díky tomu víme? Že byli například velmi zručnými řemeslníky a je jedno, jestli to bylo při práci s kovem (ať jsou to ozdoby, spony (byť měly i ozdobnou funkci jejich hlavním účelem bylo spínání oděvu), ale i různé nářadí, zbraně apod.), s hlínou (keramika je velmi kvalitní a hezká dělaná na hrnčířském kruhu), ale např. i se dřevem (to se nám bohužel nedochovalo, ale o tom, že museli být zruční svědčí jednak nalezené kovové nářadí, ale hlavně kování nádoby jenž musela být ze dřeva dokonce vysoustružena), takto by se dalo pokračovat dál. O vojenském založení Keltů alespoň v určitých obdobích nám svědčí jednak nálezy zbraní (meče, dýky, hroty šípů, kování štítů, kovová část kopí nebo oštěpu atd.) a také oppida (za všechny jmenuji Závist). Ovšem to, jak se stalo keltské obyvatelstvo jednak usedlejší a jednak populace zřejmě i zřídla, ovlivnilo existenci oppid (na údržbu i obranu byly velice náročné). Keltové rovněž jistě využívali i obchodu, vždyť jenom území střední Evropy bylo důležitým dopravním uzlem, na kterém se přepravovalo nejrůznější zboží ve všech směrech už od nepaměti. Je zřejmé, že se do něj zapojili i Keltové, některé své výrobky vyvážely a naopak hlavně některé římské produkty dováželi atd. Zánik Keltů jednak způsobila jejich romanizace, jednak nápor z východu.
Na závěr chci ještě zdůraznit, že ne všude byli Keltové stejně dlouho, někde máme informací opravdu pomálu a také časové zaškatulkování je jen přibližné v obou časových směrech.
URL : https://www.valka.cz/K-dobe-latenske-t65342#232507 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Datace/periodizace období laténu - mladší doby železné


Základní rozdělení
starší doba laténská - od 6. st.př.n.l.
střední doba laténská - okolo 450 - 100 př.n.l.
pozdní doba laténská - 1. st.př.n.l.U nás se většinou v odborné literatuře vychází ze systému Paula Reineckeho, německého archeologa, který dobu laténskou rozdělil na periody


500-400 př.n.l. La Téne A (LTA, LA, LtA) - časná doba laténská (přechod z pozdní doby halštatské)


400-300 př.n.l. La Téne B (LTB, LB, LtB) – starší doba laténská


300-100 př.n.l. La Téne C (LTC, LC, LtC) - střední doba laténská


100-0 př.n.l. La Téne D (LTD, LD, LtD)– pozdní doba laténská


Existují samozřejmě i další způsoby rozdělení, tvořené s přihlédnutím na místní nálezy a podmínky. Od naprosto jiného dělení po podrobnější rozdělení a upravení s ohledem na místní situaci.Pro oblast Moravy se například používá periodizace podle archeologa Jiřího Meduny vycházející z tohoto rozdělení:


LT A2 - 450 – 370 př.n.l.


LT B1 - 370 – 300 př.n.l.


LT B2 - 300 – 225 př.n.l.


LT C1 - 225 – 150/120 př.n.l.


LT C2 - 150/120 – 75 př.n.l.


LT D1 - 75 – 50 př.n.l.


LT D2 - 50 – 0 př.n.l.
zdroj:
www.archeologie.webzdarma.cz/LATEN.html
www.kar.zcu.cz
http://en.wikipedia.org/wiki/La_T%C3%A8ne_culture
is.muni.cz
URL : https://www.valka.cz/K-dobe-latenske-t65342#288694 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more