Politické složky protifašistického odboje 1939-1945 - neúplný přehled

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Politické složky protifašistického odboje 1939-1945Název strany nebo organizace Zahájeni
činnosti :
Ukončení
činnosti :
Český název strany nebo organizace
Barykada Wolności 1940 1941 Barikáda svobody
Bojowa Organizacja Ludowa (BOL) 1941 1942 Bojová lidová organizace
Centralizacja Stronnictw Demokratycznych, Socjalistycznych i Syndykalistycznych 1944 1945 Centrála demokratických, socialistických a syndikalistických stran
Centralny Komitet Organizacji Niepodległościowych 1939 1940 Ústřední výbor organizací směřujících k samostatnosti
Czyn Chłopsko-Robotniczy 1940 1942 Rolnicko-dělnický boj
Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj 1940 1945 Zemské zmocněnectví vlády Polské Republiky
Front Walki za Naszą i Waszą Wolność 1941 1942 Fronta boje za naší a vaší svobodu
Kierownictwo Walki Cywilnej 1941 1943 Vedení civilního boje
Kierownictwo Walki Konspiracyjnej 1942 1943 Vedení skrýtého boje
Kierownictwo Walki Podziemnej 1943 1945 Vedení odboje
Koło Przyjaciół Związku Radzieckiego 1940 1942 Kruh přátel Sovětského Svazu
Komenda Obrońców Polski 1939 1943 Velitelství obránců Polska
Konfederacja Narodu 1940 1943 Národní konfederace
Konfederacja Okrągłego Stołu (KOS) 1941 1942 Konfederace kulatého stolu
Konfederacja Tatrzańska 1941 1942 Tatranská konfederace
Korpus Bezpieczeństwa 1943 1944 Bezpečnostní sbor
Krajowa Reprezentacja Polityczna 1943 1944 Zemská politická reprezentace
Naczelny Komitet Ludowy 1943 1944 Vrchní lidový výbor
Polityczny Komitet Porozumiewawczy (PKP) 1940 1943 Dohodový politický výbor
Polscy Socjaliści (PS) 1941 1943 Polští socialisté
Polska Ludowa 1940 1942 Lidové Polsko
Polska Ludowa - Organizacja Ludu Pracującego 1940 1942 Lidové Polsko - Organizace pracujícího lidu
Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa (PLAN) 1939 1944 Polská lidová akce svrchovanosti
Polska Niepodległa 1939 1944 Nezávislé Polsko
Polska Partia Robotnicza (PPR) 1942 1948 Polská dělnická strana
Polska Partia Socjalistyczna (PPS) 1939 1945 Polská socialistická strana
Polski Związek Wolności 1939 1945 Polský svaz svobody
Proletariusz 1941 1942 Proletář
Rada Jedności Narodowej 1944 1945 Rada národní jednoty
Rada Obrony Narodowej 1940 1940 Rada národní obrany
Rewolucyjne Rady Robotniczo-Chłopskie 1940 1941 Dělnicko-rolnické revoluční rady
Robotnicza Partia Polskich Socjalistów (RPPS) 1943 1944 Dělnická strana polských socialistů
Robotniczo-Chłopska Organizacja Bojowa 1941 1942 Dělnicko-rolnická bojová organizace
Spartakus 1939 1940 Spartakus
Stowarzyszenie Przyjaciół ZSRR 1941 1942 Spolek přátel SSSR
Stronnictwo Demokratyczne 1939 1944 Demokratická strana
Stronnictwo Ludowe "Roch" 1939 1945 Lidová strana "Roch"
Stronnictwo Narodowe 1921 1945 Národní strana
Stronnictwo Pracy 1937 1946 Strana práce
Sztandar Wolności 1940 1941 Prapor svobody
Wolność - Równość - Niepodległość (WRN) 1939 1944 Svoboda - Rovnost - Nezávislost
Zjednoczenie Demokratyczne 1944 1945 Demokratické sdružení
Zjednoczenie Robotniczo-Chłopskie 1940 1942 Dělnicko-rolnické sdružení
Związek Syndykalistów Polskich (ZSP) 1939 1944 Svaz polských syndikalistů
Związek Walki Wyzwoleńczej 1941 1942 Svaz osvobozeneckého boje
Zydowski Komitet Narodowy 1942 1943 Židovský národní výbor
URL : https://www.valka.cz/Politicke-slozky-protifasistickeho-odboje-1939-1945-neuplny-prehled-t68582#240437 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more