Protektorát Čechy a Morava - německé bezpečnostní jednotky

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Německé bezpečnostní jednotky působící na území Protektorátu Čechy a MoravaZastřešoval: Vyšší velitel SS a policie v protektorátu Čechy a Morava
Bezpečnostní policie


Operační skupiny:


- 1939 - operační skupina I Praha
- 1939 - operační skupina II BrnoOddíly ke zvláštnímu použití:


- 1944-1945 - oddíl ke zvláštnímu použití 1
- 1944-1945 - oddíl ke zvláštnímu použití 9
- 1944-1945 - oddíl ke zvláštnímu použití 24
- 1945 - oddíl ke zvláštnímu použití 27
- 1945 - oddíl ke zvláštnímu použití 28
- 1944-1945 - oddíl ke zvláštnímu použití 31
- 1945 - oddíl ke zvláštnímu použití 43Velitelství:


- 1944-? - zvláštní velitelství F v Brně při řídící úřadovně gestapa


- zvláštní služebna Chrudim
Pořádková policiePolicejní pluky:


- 1939 - policejní operační skupina I
---> 1939 - policejní pluk 1
------> 1939-1942 - policejní pluk Čechy
---------> 1942-1943 - policejní pluk 20
------------> 1943-1945 - policejní pluk SS 20


- 1939 - policejní operační skupina II
---> 1939 - policejní pluk 2
------> 1939-1942 - policejní pluk Morava
---------> 1942-1943 - policejní pluk 21
------------> 1943-1945 - policejní pluk SS 21Operační oddíly:


- 1944 - operační oddíl Miethe
---> 1944-? - operační oddíl Ruhsam
- 1944-? - operační oddíl Burger+


- 1944-? - 2 roty ke zvláštnímu použití (Holešov, Moravská Ostrava)


- 1945 - 47 operačních oddílů četnictva
                - 11 z nich - oddíly prvního sledu
- 1944/1945 - 2 četnické operační roty (Praha, Brno)
- 1945 - motorizovaná operační četa


- Rádiová zaměřovací služba v Praze
Waffen-SS:


- strážní prapor SS Čechy a MoravaSS-TV


- 1939 - 4. standarta
- 1939 - 6. standarta


Rozpracováno
URL : https://www.valka.cz/Protektorat-Cechy-a-Morava-nemecke-bezpecnostni-jednotky-t68711#240959 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

....Pořádková policie
Početně převyšovala bezpečnostní policii policie pořádková, která se skládala především z ochranné policie (Schutzpolizei) a četnictva (Gendarmerie).


Při obsazování pohraničí v roce 1938 postupovaly za jednotkami branné moci jednotky policejní. V prvním sledu se jednalo o operační skupiny bezpečnostní policie a v druhém sledu pak o operační jednotky pořádkové policie. Operační skupina I působila v Čechách a Operační skupina II na Moravě. Stejné rozčlenění platilo i při březnové okupaci. Mužstvo skupin tvořili především příslušníci ochranné policie. K 7. červnu 1939 se Policejní operační skupina I přetransformovala v Policejní pluk 1 a Policejní operační skupina II v Policejní pluk 2. V říjnu 1939 byl Policejní pluk 1 přejmenován na Policejní pluk Čechy a Policejní pluk 2 na Policejní pluk Morava.


Příslušníci ochranné policie se významnou měrou podíleli na represivních opatřeních vůči českému obyvatelstvu, např. stavením popravčích čet. Bezpečnostní policie rovněž provozovala internační tábor ve Svatobořicích, který byl zřízen pro příbuzné emigrantů.


V roce 1942 byl Policejní pluk Čechy přejmenován na Policejní pluk 20 a Policejní pluk Morava na Policejní pluk 21. V březnu 1943 byly policejní pluky převzaty do rámce SS, Policejní pluk 20 byl tedy přejmenován na Policejní pluk SS 20 a Policejní pluk 21 na Policejní pluk SS 21.


Na začátku roku 1944 byly vytvořeny mobilní jednotky, které měly být flexibilně nasazovány bez ohledu na teritoriální členění. Jednalo se o roty k ezvláštnímu použití (Kompanien zur besonderen Verwendung). Nacházely se v Holešově a v Moravské Ostravě.....


Zbraně SS
Po březnové okupaci bylo v Praze zřízeno Velitelství SS Praha (SS-Standortkommandantur Prag) a Vedení všeobecných SS Praha (Standortführung Prag der Allgemeinen SS), které se k 1. 1. 1940 transformovalo v Úsek SS XXXIX (SS-Abschnitt XXXIX). Karl Hermann Frank z titulu své funkce vyššího vůdce SS a policie podřídil v prosinci 1939 všechny složky a jednotky SS v protektorátu Velitelství SS Praha, kterému tak podléhal Úsek SS XXXIX, 4. a 6. SS standarta umrlčích hlav (SS-Totenkopfstandarte), nemocnice SS v Praze, náhradní sanitní rota SS, pobočka soudu SS v Praze, posádková správa SS, stavební vedení SS v Praze a další složky. Velitelství SS Praha podléhalo od 15. srpna 1940 Hlavnímu řídícímu úřadu SS (SS-Führungshauptamt). Na jaře 1940 byla zřízena 16. SS standarta umrlčích hlav, která posílila 6. standrtu v Praze. V Brně současně došlo ke zřízení 9. standarty. Přes léto byl zformován Strážní prapor SS Čechy a Morava (SS-Wachbataillon Böhmen-Mähren) v síle tří rot. V září prapor převzal střežení brněnských Kounicových kolejí, budovy gestapa na Veveří, policejních věznic Veveří a Lerchova a budovy vedení NSDAP. Na podzim byla jeho 1. rota dislokována v Terezíně, kde v Malé pevnosti až do konce války střežila policejní věznici řídící úřadovny gestapa v Praze. Na začátku roku 1941 byl zřízen další strážní prapor SS a to Strážní prapor SS Praha (SS-Wachbataillon Prag), který byl v prosinci 1943 přejmenován na Strážní prapor SS 2 (SS-Wachbataillon 2). V Praze působily též II. náhradní pěší prapor SS a náhradní prapor SS Deutschland. K 1. prosinci 1941 byla zřízena funkce Velitele Zbraní SS v protektorátě (Befehlshaber der Waffen SS in Protektorat). Do této funkce byl jmenován SS-Brigadeführer a generál Zbraní SS Karl von Treuenfeld. Jemu bylo podřízeno Velitelství Praha, do jehož čela byl ustanoven SS-Standartenführer von Paris.


Na jaře 1942 se začalo s budováním Výcvikového prostoru SS Čechy (SS-Truppenübungsplatz Böhmen). Zde pak procházely výcvikem jednotky SS, zpravidla se jednalo o divizi. Samotné cvičiště zabezpečovala Strážní rota při Velitelství výcvikového prostoru SS Čechy (Wachkompanie bei der Kommandantur des SS-Truppenübungsplatzes Böhmen). Velitelství se nacházelo na Konopišti a v jeho čele stál SS-Gruppenführer a generálmajor Zbraní SS Alfred Karrasch.


Jednotky Zbraní SS posilovaly policejní formace v boji proti partyzánským skupinám i při represích vůči civilnímu obyvatelstvu.


V létě 1944 byly v protektorátě zformovány dvě jednotky, které byly později nasazeny při potlačování Slovenského národního povstání - jednalo se o Zvlášní bojovou skupinu Schill (Sonderkampfgruppe Schill) a Zvláštní bojovou skupinu Ohlen (Sonderkampfgruppe Ohlen). V případě první formace se počítalo s jejím nasazením na severovýchodní Moravě, druhá byla stavěna již s perspektivou nasazení an Slovensku.


V září 1944 došlo k ustavení uskupení Zbraní SS Scharnhorst (resp. později Gorenz). Vyčleněné útvary měly v případě vypuknutí vnitřních nepokojů po obdržení příslušného hesla vyrazit tyto potlačit. Skládaly se z poplachových a zabezpečovacích sil. Síly uskupení Scharnhorst byly hojně využívány v boji proti partyzánům.


Dne 15. dubnu 1945 došlo ke zřízení Řídícího štábu pro potírání band vyššího vůdce SS a policie pro Čechy a Moravu a v říšské župě Sudety (Bandenkampf - Führungsstab des Höheren SS und Polizei Führers für Böhmen und Mähren und im Reichsgau Sudetenland). Stalo se tak v době, kdy již značná část východní Moravy byla změněna z operačního na bojové pásmo.
URL : https://www.valka.cz/Protektorat-Cechy-a-Morava-nemecke-bezpecnostni-jednotky-t68711#367979 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more