Main Menu
User Menu

Military history website

Rušenie radio spojov.

A short and simplified introduction to


Basic concepts:
- Prijímaný signal is a signal who would mal albeit prijímačom done., I mean the signal vysielaný with cieľom dopraviť určitú, prenášanú informáciu príjemcovi.
- The interfering signal is a signal ktorý spôsobuje sťaženie, or znemožnenie income prenášanej any idea as.
- Disruptor is the source of the interference signal (mouth-to-or prirodzený).
- White noise is a spectrum signálov from najnižších frekvencií to najvyššie used. His level is over the mission takmer rovnaká and ide on completely random priebeh.
- Modulácia spôsob adjustments základnej frekvencie vysielača to preniesol informáciu. The parental species are amplitúdová modulácia (AM, A1, A2, A3, A3j, SSB) pri ktorej ovplyvňujeme amplitúdu nosnej waves, it frekvencia sa doesn't change, he uses sa ochre SSB (A3j), mostly on the radio vysielanie in pásmach dlhých to the car vĺn. Frekvenčná modulácia (FM, F1, F2, F3) pri ktorej is amplitúda konštantná, but changing sa to frekvencia. Rate changes and veľkosť changes is ovplyvňovaná modulačným signálom. F1 sa used to transfer data signálov in pásmach KV, F2 in pásmach VHF and F3 on the transmission hovoreného words in pásmach VHF and on hornom the end of the KV from about 20 MHz. Phase modulácia (PM, QPM ...) the sa is similar to FM, but changing sa pri best phase shift nosnej waves. V súčasnosti sa used mainly to transfer data, digitálnych signálov.
- Package (package informačných bit prenášaných in digitálnej form, najčastejšie doplnený safety bits pre control right income).
- Bit elementárny boost in dvojúrovňovom the form (logical 1 or logical 0) zložením viacerých bit arises the word – a byte with rôznou dĺžkou under sústavy (4, 8, 16 or 32-bit, possibly iné špeciálne dĺžky byte).
- Rádioelektronický fight (REB) – súbor measures to zistenie, lokalizáciu and zabránenie komunikácie opponent.

Rušenie radio spojov (radio vysielania or obojsmernej komunikácie) we can rozdeliť on niekoľko problémov. We sa in this essay zaoberať interference which arises nedokonalosťou radio zariadení (prijímačov, antennas).

Prirodzené rušenie is spôsobované
- elektrostatickýmy výbojmi in the atmosphere (lightning),
- slnečnými erupciami
Artificial middle:
Neúmyselné which arises prevádzkou strojných zariadení commutators of electric motorboat, zapaľovacie sústavy gasoline-powered motorboat, electronic switches, impulzné resources of a PC and under the...
Úmyselné is the month in princípe forbidden medzinárodnými zmluvami, but often the ai is so used, najmä ako súčasť rádioelektronického boja, alebo ako súčasť the directional control measures (pri carry out any business rádiom controlled explosive zariadení). V niektorých prípadoch, ak is about verejnom záujme and in obmedzenom range is permitted (trpené) národnými telekomunikačnými úradmi.
– vytvára sa umelými zdrojmi - rušičmi (vysielačmi), there is aj pri jadrovom explosion, - artificial rušenie he can even selektívne or broadband.
Selektívne rušenie, talking about's in the case of ak is vysielač naladený on konkrétnu frekvenciu, possibly viacero frekvencií. Work frekvencia sa can tell you meniť iba moduláciou.
Broadband rušenie is rušenie pri ktorom sa changing frekvencia, or is vyžarované wide range of signálov (širšie ako is the width komunikačného channel). Implements the sa
– šumom,
- 'around jumping off frekvencie,
- rozmietaním frekvencie.
When interference of radio stations, or the classic komunikácie adversary sa used selektívne rušenie konkrétnych frekvencií. Modulácia rušiča depends from the kind of modulácie given is necessary zarušiť. Pri AM sa uses self-amplitúdová modulácia rušiča najčastejšie rôznymi sharp zvukmi ("circular saw", vrčanie, impulses), or is combined etc. with the FM with a small zdvihom, neprevyšujúcim width of the channel. This rušiaci signal must be minimally self strong in mieste income, ako is prijímaný signal. Used the sa on the zarušenie relatívne small územia, in opačnom case, it is necessary neúmerne high performance rušiča. The GDR was used in Berlin sieť small vysielačov with výkonom to 100 W on these rušenie. Pre rušenie Slobodnej Europa, Voice of America and under. on the territory of the CZECHOSLOVAK socialist republic boli used vysielače in Poľsku, the USSR, Hungary, with výkonmi rádovo desiatky up to hundreds of kW. Modulácia bola najčastejšie "vrčákmi". In pásmach VHF and in the case of rušenia FM is used often nemodulovaný signal. This is the team that prijímač pre FM works with the full zosilnením and the team vyberie the stronger of the prijímaných signálov. The weaker the signal is in this case completely, or takmer completely inhibited.
Pri selektívnom interference of the adversary it is necessary to constantly monitorovanie pracovnej frekvencie but aj some to bolo possible vyhodnotiť, or sa opponent nepreladil on inú frekvenciu. Monitorovanie it is necessary to vykonávať in takom mieste and takým spôsobom, ever explored nie is monitorovacie zariadenie significantly ovplyvňované vlastným rušičom.
Rušenie rozmietaním is a fairly outdated method used in súčasnosti iba zriedkavo, or in špeciálnych prípadoch, ak need zarušiť a comparatively small number of susedných komunikačných kanálov. When this interference is the work frekvencia menená fluent in určitom range. Rozmietanie sa off sínusovým, trojuholníkovým or pílovým signálom.
Rušenie ' around jumping off frekvencie is modern spôsob pri ktorom work frekvencia rušiča is menená skokmi under a certain algorithm. Used the sa on the rušenie cell phones telefónov, komunikácie "hopingových" stations and's pri ktorých is a prerequisite for použitia certain presných frekvencií. When this interference is possible in the rušenom section niektoré frekvencie zakázať, for example, ak ide o zabezpečenie komunikácie their own prostriedkov. This spôsob is used, for example, in visits of the us president and during his presunoch, ever explored on certain frekvenciách to iron out the section communicates its security. The advantage is the possibility of intenzivnejšieho rušenia niektorých frekvencií in comparison with ostatnými.
Rušenie bielym šumom is najefektívnejšie rušenie, but energy-najnáročnejšie. Used with, for example, on vytvorenie protective dáždnika pri carry out any business of booby explosive zariadení to bolo vylúčené that in medzerách vznikajúcich rozmietaním or ' around jumping off frekvencie arises nezarušené the window while caleb is on the frekvencii prijatý užitočný signal. Practically the sa used in small úsekoch frekvenčného zone. A typical príkladom is rušenie cell phones telefónov in pásmach 900 and 1800 MHz, for example, in miestnosti where prebieha rokovanie. Ostané frekvencie are undisturbed and mobile sa vtedy behaves ako keby bol outside the range of the cells. Performance rušiča is quite big from dôvodu that this is decomposed in relatívne širokom mission compared to the prancing rušeniu.
Najväčší problem rušenia is vytvorenie a strong interference signal on the frekvencii accepted by a tm signal so that the nebola prenesená full informácia or pri viacnásobnom repeat (for example, in paketoch). Digital prevádzky is substantially ťažšie zarušiť ' around jumping off or rozmietaním frekvencie. There is a need to zarušenia at least 60% prenášaného packet. Yet modern zariadenia packets opakujú and are able to get the right package zložiť of viacerých repeat.
Yet we have to uvedomiť that dosiahnutie ... double force signal in nezmenených podmienkach it is necessary to bump the performance vysielača to štvornásobne.
Conditions force accepted by a tm to rušiacemu signal necessary pre transfer informácií:
Radio 30:1
Common rádiotelefónia 25 to 15:1 under individuálnych the ability of the operator
Machine telegrafia (ďalekopis) with the use of frekvenčnej modulácie 10:1
Rýchlotelegrafia of 2.5:1
Auditory reception telegraphy (morse code) 2 to 0.7:1 under individuálnych the ability of the operator

Skúsenosti using rušiča pracujúceho ' around jumping off to nebola prenesená informácia slúžiaca on zopnutie signalizačného circuit, possibly on a full zarušenie voice komunikácie. It is indicated vzdialenosť rušiča from disturbed rádiostanice so that the jammed rádiostanica sa nachádza on the osi unimpeded rádiostanica – disruptor, between undisturbed rádiostanicou and rušičom.
Performance rušiča vyžiarený antenna 20W
Used antenna: broadband, smerová, vyžarovací lobe 45 degrees

Vzdialenosť rádiostaníc bola so, to have created silos in the signal pre ratio signal-to-noise 20dB (10 times stronger signal like noise in the background) without umelého rušenia.

Mobilný phone 30 to 40 m under the type of phone
Diaľkové ovládanie of hračiek, 27 MHz to 500 m (pri turn rušiča bol signalizačný circuit
zopnutý signálom rušiča in 80 to 90% prípadov)
Rádiostanica MOTOROLA (digital) 25 to 30 m
Rádiostanica MOTOROLA (analog) 80 m
Rádiostanica RF10 (call) 75 to 90 m
Rádiostanica RF10 (data) 60 m
Rádiostanica R105 (call) 200 m

Pri prevádzke hlasom (call) are given approximately intermediate value of the obtained 4 operátormi (1 bol profesionálny).


Sources: own knowledge of the practice. Rudolph Major, Shortwave communication receiver, SNTL, Prague 1957. Miloslav Kovařík, Guide to radio communications, Our troops, Prague 1965.
Rádiové rušenie - Rušenie skokmi

Rušenie skokmi
Rádiové rušenie - Rušenie šumom

Rušenie šumom
URL : https://www.valka.cz/Radiove-rusenie-t124175#423110Version : 0
MOD