Soman (GD)

Soman

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

SOMAN (GD)
(nervovoparalytická látka)


Čistý soman je vo forme bezfarebnej kvapaliny. Je nebezpečnejší ako sarin a tabun, lebo spôsobuje trvalú inhibíciu enzýmu riadiaceho prenos nervových signálov (nezvratnú liečbou) s polčasom 2 minúty.


základné údaje:
názov: soman
označenie: GD
ďalšie názvy:
registračné číslo CAS: 96-64-0


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: O-pinakolylmetylfluorofosfonát
vzorec: CH3-PO(F)-O-CH(CH3)-C(CH3)3
molekulová hmotnosť: 182,17
bežný fyzikálny stav: bezfarebná kvapalina, ak je čistý
zápach: ovocný; nečistoty spôsobujú štipľavý zápach gáfru (čes. kafru)
teplota varu: 167°C 2); 198°C (extrapolovaná), rozkladá sa 1)
teplota topenia: -42°C (teplota mrznutia; tuhne na nekryštalický materiál podobný sklu)
hustota: (extrapolovaná)
1,0222 g/ml pri 25°C
1,0456 g/ml pri 0°C
tlak pár:
330,64 Pa pri 25°C
54,66 Pa pri 0°C
viskozita: (extrapolovaná)
3,167 mPa.s pri 25°C
6,789 mPa.s pri 0°C
povrchové napätie:
24,5 mN/m pri 25,5°C
teplota vzplanutia: 121°C (otvorená nádoba)
teplota rozkladu: nad 150°C; pri 130°C sa rozloží stabilizovaný za 200 hodín a nestabilizovaný za 4 hodiny
rozpustnosť: veľmi rozpustný v organických rozpúšťadlách; rozpustnosť vo vode:
2,1 g na 100 g pri 20°C
3,4 g na 100 g pri 0°C
hydrolýza: za vzniku HF; závisí od pH
úplná hydrolýza v 5% roztoku NaOH za menej ako 5 min.
hydrolýza 0,003-molárneho roztoku somanu pri 25°C:
pri pH=2 t1/2 = 3 hodiny; pri pH=6,65 t1/2 = 45 hodín; pri pH=10 t1/2 = 60 hodín
stálosť pri uskladnení: aj bez použitia stabilizátora relatívne stály v sklenených nádobách okolo 5,5 mesiaca pri normálnej teplote; stabilizovaný môže byť uložený minimálne 6 mesiacov pri zvýšenej teplote (71°C) v sklenených, oceľových, alebo hliníkových nádobách
reakcie s kovmi a inými materiálmi: koroduje oceľ rýchlosťou 254 nm/mesiac pri 65°Czdroj:
1) POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
2) Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005
URL : https://www.valka.cz/Soman-GD-t8639#373436 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

toxicita:
oči: väčšia toxicita ako pri kontakte s pokožkou
pokožka: preniká pokožkou
vdychovanie: najviac toxický vdychovaním
ochrana: ľahko preniká bežnými šatami; potrebná špeciálna ochrana
typ látky: nervovoparalytická látka s okamžitým účinkom
účinok: rýchlyodhad toxicity:
účinok
spôsob kontaktu
účinná dávka
doba expozície
exponent toxicity
spoľahlivosť údaju
smrť
vdychovanie/očný kontakt
LD50: 35 mg.min./m3
2 min.
1,25
nízka
smrť
kontakt pokožky
s tekutinou
LD50: 350 mg
-
-
nízka
smrť
kontakt pokožky
s plynom 3)
LD50: 3000 mg.min./m3 pri 18-29°C
LD50: 1500 mg.min./m3 pri viac ako 29°C 4)
30-360 min.
?
nízka
závažné účinky,
možné úmrtie
vdychovanie/očný kontakt
ED50: 25 mg.min./m3
2 min.
1,25
nízka
závažné účinky,
možné úmrtie
kontakt pokožky
s tekutinou
ED50: 200 mg
-
-
nízka
závažné účinky,
možné úmrtie
kontakt pokožky
s plynom 3)
ED50: 2000 mg pri 18-29°C
ED50: 1000 mg pri viac ako 29°C 4)
30-360 min.
?
nízka
prahové efekty
(mierna inhibícia cholínesterázy)
kontakt pokožky
s plynom 3)
ED50: 300 mg.min./m3 pri 18-29°C
ED50: 150 mg.min./m3 pri viac ako 29°C 4)
30-360 min.
?
nízka
mierne účinky
(mióza, nádcha)
vdychovanie/očný kontakt
ED50: 0,2 mg.min./m3
2 min.
1,4
nízka
zdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005


3) predpokladá sa, že zasiahnutí majú oči chránené pred účinkom látky
4) založené na údajoch o sarine
URL : https://www.valka.cz/Soman-GD-t8639#373442 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pinakolin, opět výsledek výzkumu doktora Gerharda Schrädera. Vyvinut v roce 1944, do konce války výzkum neopustil laboratorní stadium. Spadá do stejné skupiny jako tabun a sarin, tedy do nervových plynů, má mít stejné účinky, ale mnohem větší účinnost.
URL : https://www.valka.cz/Soman-GD-t8639#25352 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Soman (O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate) je fluoridovaný organofosfát, je též znám pod označením GD, patří do G-skupiny chemických látek. Soman byl objeven v roce 1944 Richardem Kuhnem v německu, je to jeden z posledních válečných objevů (cyklosin GF byl objeven až po roce 1949). Označení GD dostal Soman až po válce (GC bylo používáno v medicíně), kdy byly sověty objeveny informace, týkající se Somanu. Je to těkavá, korozivní a bezbarvá kapalina mdlého zápachu, pokud je znečištěna, pak se zbarvuje od žluté do hnědéa má silnější zápach, LD50 je 70 mg-min/m³ pro člověka.
URL : https://www.valka.cz/Soman-GD-t8639#59280 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more