Theodoros I. Laskaris

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Theodoros I. Laskaris – Byzanský (Nikájsky) cisár


Vládol v rokoch 1204/1208 - 1221


Po dobití Konštantínopolu križiakmi IV. krížovej výpravy v roku 1204 sa Byzanská ríša rozpadla na štyri časti. Latinské cisárstvo, Trapezuntské cisárstvo, Epirský despotát a Nikájske cisárstvo. To sa stalo pokračovateľom byzantskej tradície a štátnosti. Nikaia sa stala centrom boja proti Latinom – západným križiakom a nikájskí vládcovia predstavovali akúsi byzantskú vládu v exile. Podobne tomu bolo aj s cirkevnými hodnostármi.


Theodoros sa narodil v roku 1174. Za manželku mal dcéru cisára Alexia III. Už pred rokom 1204 zastával Theodoros vysoké štátne funkcie a za vlády Alexia III. obdržal titul despota.


Po dobití Konštantínopolu križiakmi Theodoros, podobne ako aj ďalší významní predstavitelia štátu a cirkvi a tiež bohaté konštantínopolské vrstvy, opustil mesto a usídlil sa v Nikáii. Postupne sa stal vodcom Byzantíncov v boji proti Latinom. Cisársky titul mu bol udelený až v marci 1208, vtedy ho patriarcha Ioannes X. Kamateres korunoval nie len za nikajského cisára, ale aj rímskeho cisára (Basileus ton Romaion).
Nikájske cisárstvo, počas Theodorovej vlády, trpelo vpádmi Latinov a Seldžutských Turkov. Niekedy na prelome rokov 1210/11 porazili Byzantínci Turkov v bitke pri Pisidijskej Antiochii a následne bola medzi Nikáiou a Ikonským (Rumským) sultanátom uzavretá mierová zmluva a boli dohodnuté hranice medzi oboma ríšami. V roku 1211 vpadol do Nikáje Henrich Flanderský – latinský cisár, no jeho vpád Theodoros odrazil. V roku 1212 uzavreli Theodoros a Henrich mierovú zmluvu, podľa ktorej Nikaia získala značné územia v severozápadnej časti Malej Ázie. V roku 1214 Theodoros vpadol na latinské územia a boje medzi oboma cisárstvami trvali až do roku 1219, keď bola medzi Latinmi a Byzantíncami uzavretá nová mierová zmluva. Spečatením tejto zmluvy bol sobáš Theodora a Henrichovej netere.


Theodorovi sa podarilo zreformovať nikájskú ekonomiku a poľnohospodárstvo, čo malo značný vplyv na ďalší vývoj Nikajského cisárstva a následnú obnovu Byzancie.


Theodoros zomrel v novembri 1221.


Kolektív autorov – Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd – Praha 1992, ISBN 80-200-0454-8


www.wikipedia.com
URL : https://www.valka.cz/Theodoros-I-Laskaris-t67081#237274 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more