2005 / 02

Vojenská história

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

VOJENSKÁ HISTÓRIA
9, 2005, č.2Obsah čísla:
Bystrický, Peter: Mocenský zápas o neskoroantické Sirmium (3-21)
Lysý, Miroslav: Nemecké výboje proti Uhorsku v 11. storočí (22-44)
Kowalská, Eva: Ozbrojená moc v procese rekatolizácie (náčrt problematiky) (45-54)
Hetényi, Martin: Ilegálne prechody štátnej hranice v nitrianskom úseku v rokoch 1938 – 1945 (55-71)
Lacko, Martin: Pôsobenie a osud partizánskeho oddielu Bohdan Chmeľnický (72-91)
Kunec, Martin: Sporný pobyt Mórica Beňovského v Spojených štátoch amerických v rokoch 1779 – 1780 (92-101)
Chorvát, Peter: Poľská armáda na prahu druhej svetovej vojny a jej obranné zoskupenia na hraniciach so Slovenskom (102-115)
Slepcov, Igor: Obete Dukly vo svetle sporu o počte ľudských strát Červenej armády v druhej svetovej vojne (116-123)
URL : https://www.valka.cz/2005-02-t79818#292831 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more