Main Menu
User Menu

Military history website

Oxolový yperit (T)

látka T

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

OXOLOVÝ YPERIT (T)
(pľuzgierotvorná bojová látka)


Oxolový yperit predstavuje nebezpečenstvo cestou inhalácie a má mutagéne účinky. Mieša sa so sulfidickým yperitom za vzniku zmesi HT.


základné údaje:
názov: oxolový yperit
označenie: T
ďalšie názvy: látka T, T-yperit
registračné číslo CAS: 63918-89-8


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: bis-(2-chlóretyltioetyl)éter
vzorec: Cl-CH2-CH2-S-CH2-CH2-O-CH2-CH2-S-CH2-CH2-Cl
molekulová hmotnosť: 263,25
bežný fyzikálny stav: ?
zápach: ?
teplota varu: ?
teplota topenia: ?
hustota: ?
tlak pár: ?
viskozita: ?
povrchové napätie: ?
teplota vzplanutia: ?
teplota rozkladu: ?
rozpustnosť: ?
hydrolýza: ?
stálosť pri uskladnení: ?
reakcie s kovmi a inými materiálmi: ?zdroje:
Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005
Biosenzory k včasné detekci otravných látek, BIDMANOVÁ, Š. POHANKA, M. CABAL, J. a ďalší, 2009
www.lookchem.com
URL : https://www.valka.cz/Oxolovy-yperit-T-t104173#374263Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

ZMES SULFIDICKÝ-OXOLOVÝ YPERIT (HT)


Zmes HT je zmes 60% sulfidického yperitu (HD) a 40% oxolového yperitu (T). Je to slabožltá až tmavohnedá kvapalina s teplotou topenia 1,3°C a hustotou 1,263 g/ml pri 25°C. Rozkladá sa pri teplotách 109-115°C. Zmes je slabo rozpustná vo vode, no dobre sa rozpúšťa vo väčšine organických rozpúšťadiel. Zmes je použiteľná až do teploty 30°C a na rozdiel od sulfidického yperiru je použiteľná aj v zimných mesiacoch.


Zmes je viac pľuzgierotvorná na holej koži ako sulfidický yperit, avšak menej účinná cez mokré, alebo suché oblečenie. Tiež menej účinne pôsobí na oči.zdroje:
POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005
URL : https://www.valka.cz/Oxolovy-yperit-T-t104173#373777Version : 0
MOD