Dusíkatý yperit (HN1)

Dusíkatý yperit HN1

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

DUSÍKATÝ YPERIT (HN1)
(pľuzgierotvorná bojová látka)


Dusíkatý yperit HN1 je bezfarebná kvapalina, so slabým rybacím, alebo mydlovým zapáchom. Používa sa ako látka s oneskoreným účinkom. V teréne je stálejší ako sulfidický yperit. Symptómami sú zápal spojiviek, zápal hrtana a priedušiek, chrapot, kašeľ, zvýšená teplota, nevoľnosť a vracanie.


základné údaje:
názov: dusíkatý yperit HN1
označenie: HN1
ďalšie názvy:
registračné číslo CAS: 538-07-8


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: bis-(2-chlóretyl)etylamín
vzorec: CH3CH2-N(CH2CH2Cl)2
molekulová hmotnosť: 170,08
bežný fyzikálny stav: tmavá olejovitá kvapalina; čistý je bezfarebný
zápach: slabý rybací alebo mydlový
teplota varu: 85°C 2); 192°C (extrapolovaná), pri bežnom tlaku sa rozkladá pred dosiahnutím bodu varu 1)
teplota topenia: -34,2°C
hustota: (extrapolovaná)
1,086 g/ml pri 25°C
1,11 g/ml pri 0°C
tlak pár: (extrapolovaný)
32,53 Pa pri 25°C
4,426 Pa pri 0°C
viskozita: ?
povrchové napätie: ?
teplota vzplanutia: ?
teplota rozkladu: ?
rozpustnosť: vo vode: približne 4 g na 1 liter roztoku pri bežnej teplote; miešateľný s bežnými organickými rozpúšťadlami
hydrolýza: t1/2 = 1,3 min. pri 25°C vo vodnom roztoku; úplná hydrolýza vedie k vzniku kyseliny chlorovodíkovej a etyldietanolamínu
stálosť pri uskladnení: pri uskladnení v oceľových nádobách nepatrne polymerizuje za vzniku tuhých produktov pri bežnej teplote; množstvo produktov polymerizácie narastá pri teplote nad 50°C
reakcie s kovmi a inými materiálmi: koroduje oceľ rýchlosťou 254-1270 nm/mesiaczdroje:
1) POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
2) Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005
URL : https://www.valka.cz/Dusikaty-yperit-HN1-t103994#373716 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

toxicita:
oči: veľmi citlivé aj na nižšie koncentrácie
pokožka: toxický pri veľkých expozíciách
vdychovanie: veľmi toxický
ochrana: špeciálna ochrana
typ látky: pľuzgierotvorná látka s oneskoreným účinkom
účinok: oneskorený: 12 hodín, alebo aj viacodhad toxicity:
Všetky odhady toxicity sú založené na údajoch o sulfidickom yperite.


zdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
URL : https://www.valka.cz/Dusikaty-yperit-HN1-t103994#373717 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more