Dusíkatý yperit (HN2)

Dusíkatý yperit HN2

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

DUSÍKATÝ YPERIT (HN2)
(pľuzgierotvorná bojová látka)


Dusíkatý yperit HN2 je bezfarebná kvapalina, so slabým rybacím, alebo mydlovým zapáchom, ktorá dráždi oči. Ďalšie príznaky sú podobné ako u látky HN1. V teréne je stálejší ako sulfidický yperit.


základné údaje:
názov: dusíkatý yperit HN2
označenie: HN2
ďalšie názvy:
registračné číslo CAS: 51-75-2


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: bis-(2-chlóretyl)metylamín
vzorec: CH3-N(CH2CH2Cl)2
molekulová hmotnosť: 156,05
bežný fyzikálny stav: bezfarebná kvapalina, ak je čistý
zápach: rybací alebo mydlový
teplota varu: 75°C 2); 177°C (extrapolovaná), pri bežnom tlaku sa rozkladá pred dosiahnutím bodu varu 1)
teplota topenia: -65°C 2); -70°C (teplota mrznutia) 1)
hustota: (extrapolovaná)
1,118 g/ml pri 25°C
1,1425 g/ml pri 0°C
tlak pár: (extrapolovaný)
55,462 Pa pri 25°C
7,599 Pa pri 0°C
viskozita: ?
povrchové napätie: ?
teplota vzplanutia: ?
teplota rozkladu: rozkladá sa pred dosiahnutím teploty varu
rozpustnosť: vo vode: približne 13 g na 1 liter roztoku pri bežnej teplote; miešateľný s bežnými organickými rozpúšťadlami
hydrolýza: t1/2 = 4 min. pri 25°C vo vodnom roztoku; vo vode rýchlo dimerizuje
stálosť pri uskladnení: nestabilný, vytvára kryštalické diméry
reakcie s kovmi a inými materiálmi: nekoroduje oceľ ani mosadzzdroje:
1) POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
2) Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005
URL : https://www.valka.cz/Dusikaty-yperit-HN2-t104005#373722 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

toxicita:
oči: veľmi citlivé aj na nižšie koncentrácie
pokožka: toxický pri veľkých expozíciách
vdychovanie: veľmi toxický
ochrana: špeciálna ochrana
typ látky: pľuzgierotvorná látka s oneskoreným účinkom
účinok: oneskorený: 12 hodín, alebo aj viacodhad toxicity:
Všetky odhady toxicity sú založené na údajoch o sulfidickom yperite.


zdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
URL : https://www.valka.cz/Dusikaty-yperit-HN2-t104005#373723 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more