Fosgénoxim (CX)

Fosgenoxim

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Fosgénoxim (CX)
(pľuzgierotvorná bojová látka)


Fosgénoxim nie je pravou pľuzgierotvornou látkou, lebo na rozdiel od sulfidického yperitu a lewisitu nespôsobuje pľuzgiere (naplnené tekutinou), ale dráždi pokožku, na ktorej vytvára pevné lézie pripomínajúce vyrážky. Preniká oblečením a gumou rýchlejšie ako iné látky. Pôsobí na kožu, oči i pľúca. Žiadna iná látka nevyvoláva také okamžité reakcie, ktorou je v prvom rade bolesť, nasledovaná rýchlym odumretím tkaniva. Kožné lézie veľmi pripomínajú účinok silnej kyseliny. Také poškodenie kože spôsobuje jej väčšiu náchylnosť k poškodeniu ďalšími látkami. Potenciálne letálne sú tak aj kvapky na koži.


základné údaje:
názov: fosgénoxim
označenie: MD
ďalšie názvy:
registračné číslo CAS: 1794-86-1


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: dichlóroxim
vzorec: Cl2C=NOH
molekulová hmotnosť: 113,93
bežný fyzikálny stav: bezfarebná, kryštalická, hygroskopická tuhá látka, ak je čistý
zápach: nepríjemný a dráždivý; v nízkych koncentráciach pripomína čerstvo pokosené seno
teplota varu: 129°C (ak nie je vysoko čistý, tiež sa rozkladá)
teplota topenia: 39°C
hustota: ?
tlak pár: 3,2397 kPa pri 50°C
viskozita: ?
povrchové napätie: ?
teplota vzplanutia: ?
teplota rozkladu: pod 129°C
rozpustnosť: veľmi rozpustný vo vode a bežných organických rozpúšťadlách
hydrolýza: vo vode pomalá, hydrolyzuje 5% za 6 dní pri bežnej teplote; kyslé prostredie hydrolýzu brzdí; so zásaditými roztokmi reaguje prudko
stálosť pri uskladnení: čistý nestabilizovaný sa pri bežnej teplote rozkladá; pri teplote -20°C môže byť skladovaný neobmedzene; veľmi nestabilný v prítomnosti kovov
reakcie s kovmi a inými materiálmi: kovy, hlavne železo spôsobujú okamžitý rozklad; stopové množstvá chloridu železa spôsobujú explozívny rozklad; rozožiera gumu, hlavne po zahriatízdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
URL : https://www.valka.cz/Fosgenoxim-CX-t104028#373798 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

toxicita:
oči: dráždi oči
pokožka: dráždi pokožku, ničí tkanivo
vdychovanie: poškodzuje pľúca, môže spôsobiť pľúcny edém
ochrana: špeciálna ochrana
typ látky: látka s mimoriadne rýchlym účinkom
účinok: takmer okamžitýodhad toxicity:
účinok
spôsob kontaktu
účinná dávka
doba expozície
exponent toxicity
spoľahlivosť údaju
smrť
vdychovanie/očný kontakt
LD50: 3200 mg.min./m3
10 min.
?
nízka
zneschopnenie, neznesiteľnosť
vdychovanie/očný kontakt
ED50: 3 mg.min./m3
1 min.
-
nízka
detekcia zápachu
vdychovanie/očný kontakt
ED50: 1 mg.min./m3
1 min.
-
nízka
zdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
URL : https://www.valka.cz/Fosgenoxim-CX-t104028#373800 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more