Main Menu
User Menu

Military history website

     
Název:
Name:
OT-62 TOPAS
Originální název:
Original Name:
OT-62 TOPAS (transportér obrněný pásový)
Kategorie:
Category:
obrněný transportér
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1961-DD.MM.1972 Podpolianske strojárne Detva n.p., Detva /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1961-DD.MM.1972
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
2641 (všechny verze / all versions)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1960 2 prototypy
Osádka:
Crew:
3 (velitel, řidič, střelec / commander, driver, gunner)
Přepravní kapacita:
Seating Capacity:
až/up to 17 osob/troops
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
15000 kg
Celková délka:
Overall Length:
7100 mm
Celková šířka:
Overall Width:
3140 mm
Celková výška:
Overall Height:
2375 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
410 mm
Pancéřování:
Armour:
17 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
PV-6
(šestiválcový, čtyřdobý, přeplňovaný vznětový, vodou chlazený)
Výkon:
Power:
221 kW při 1800 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
převodovka mechanická,
počet rychlostních stupňů: 5+1
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
60 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
~35 km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
550 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
360 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
38 °
Boční náklon:
Side Slope:
25 °
Překročivost:
Trench Crossing:
2,8 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,9 m
Brodivost:
Fording Depth:
plave ~11 km/h m
Výzbroj:
Armament:
Ve veži:
1x 7,62mm univerzální kulomet vz. 59
1x 82mm bezzákluzová tarasnice T21
Uživatelské státy:
User States:
(890 vozidel)
(200 vozidel)1)
(2 vozidla)2)3)
Poznámka:
Note:
1) kořistní vozidla
2) pouze pro zkušební účely
3) pouze pro zkušební a výcvikové účely


Modernizace sovětského BTR-50PK.


Vyráběno 12 verzí - viz níže.
Zdroje:
Sources:
Tank-26-3, Obrnený transportér OT-62, Popis a prevádzka, MNO Praha 1968, ISBN nemá
Hlavní takticko-technické data tankové a automobilové techniky ČSLA, Naše vojsko, 1976, ISBN nemá
URL : https://www.armedconflicts.com/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#646749Version : 0
MOD
História obrneného transporter OT-62 TOPAS

The spur of the pre development of the OT-62 gave veliteľ of tank and mechanized troops, which on the jar 1956 put forward Technickej managing GSH/ČSĽA predbežné technical - tactical požiadavky on stredný belt, plávajúci transporter on the weight of 12 t of the funds mechanizovanej pechoty.

Požiadavky sa začiatkom year 1957 písomne prokonzultovali with military and technical odborníkmi in ZSSR. On the basis of ich pripomienok were in úzkej collaboration with the professional pracoviskami our military akadémií spracované modified technical - tactical požiadavky, ako aj ďalšie odporúčania týkajúce sa of the hull, the propulsion on the water and connecting prostriedkov. Programy požiadavky and odporúčania odovzdalo MNO after the agreement with Ministerstvom general strojárenstva Výskumno - development-centre of the plant J. In. Stalin in Martine. The Turks have developed two predbežné projects under the designation TOPAS 1 with withdrew it two motormi and TOPAS 2, with a devastated one motorom. Vedenie resort chose TOPAS 2. Get the bol after the completion of the post 1958 prekonzultovaný odborníkmi Stalingradského plant in ZSSR, ktorí vzhľadom on prílišnú zložitosť ms. konštrukcie odporučili zamerať the development of the modernizáciu sovietskeho belt transportéra BTR-50PA. Listed riešenie ms. the party has approved in septembri 1958. Vzápätí you vyžiadala from sovietskej party licenčnú dokumentáciu BTR-50PA and the urýchlenie development jobs, etc dodanie 3 kusov sample vozidiel BTR-50PA. Dodanie licenčnej dokumentácie, ako aj three sample vozidiel sa nepodarilo in needed termínoch zabezpečiť. Tieto skutočnosti on the act side of the zapríčinili predĺženie development jobs roughly 5 mesiacov, on the other, however, to allow the modernizáciu task compared to pôvodnej dispozícii BTR-50PA contained zásadné konštrukčné changes. Originálny engine bol prepracovaný on preplňovaný. Pôvodná transmisia bola nahradená päťstupňovou the gearbox and the combined smerovým ústrojenstvom. In podvozkovej part of the latest used new torzné rods and hnacie wheel. Čiastočnými modifications prešla etc itself flatbed transporter. In prednej part of the bola built ochre vežičky veliteľa etc vežička strelca with úchytmi pre guľomet vz. 59 and tarasnicu T21. From októbra 1959 in the years of the 1960s were built two prototypes. Tie prešli in the autumn of the year 1960 the united business and kontrolnými skúškami.

Bezprostredne after them nasledovali troop skúšky the town were rozdelené into two etáp. In prvej etape sa overovala konštrukcia vozidiel of hľadiska of the technical characteristics and vojskového použitia. In the second etape sa prototypes TOPAS preverili in the context of the tactical exercises 1.tankovej divízie. Veľký dôraz sa kládol on plavebné skúšky. Preukázali plavebnú stability vozidiel and plynulosť ich cruises etc when loading the 85 mm cannon vz.52 or the vehicle GAZ-69. Beyond the tactical exercises sa uskutočnili additional skúšky. For them sa preverili options využitia OT - TOPAS on prevoz 82 mm BzK vz. 59 and 120 mm mínometu vz.42N with palebným priemerom and valet parking. Ďalej bola preskúšaná I allowing high juego mínometov vz. 52, vrátane streliva, dokonca aj streľba zo spomínaného mínometu evolution jazdy. The results of the týchto skúšok quite good, hoci OT TOPAS nebol on takéto increase konštrukčne riešený.

On the basis of pozitívnych výsledkov vojskových and traffic information skúšok bol in novembri 1962 OT-TOPAS under the designation OT-62 introduced into the armament of the ČSĽA. Sériovú production in rokoch 1963-1968 such supply be made PPS Detva. Pleasant bolo pre potreby ČSĽA in the year 1968 produced 890 ks OT-62. Tvorili basis motostreleckých plukov tank divízií.

Koncom 70.rokov sa started with the ich gradual sťahovaním of prvosledových zväzkov. Vozidlá after repairs were stored in the skladoch nedotknuteľných inventory.

From konca 1990 sa started vo military repair podnikoch in Sternberk and Prešove with ich gradual likvidáciou. After the 1993 časť OT-62 prevzala into the arms of the Army of the Slovak republic. On the basis of zmluvy on conventional armed forces in Európe sa in ich likvidácii has continued to
in the year 1994, if the bol hot posledný piece of OT-62.


Source : Turza, Peter lt. v,v - Plávajúci transporter DEFENSE of the no 4 2009 MO SR
To. Stepanek - P. Minařík - the Czechoslovak people's army on the Rhine - NV Prague, 2007.
URL : https://www.armedconflicts.com/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#372577Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Stredný pásový obojživelný obrnený transportér OT-62 je bojové vozidlo motostreleckých jednotiek spôsobilé k boji na suchu i na vode. Umožňuje prepravu 20 člennej osádky ( vrátane vodiča).
Podvozok vozidla môže byť okrem toho využitý pre rôzne špeciálne nadstavby ( veliteľské, spojovacie, ženijné, zdravotnícke apod.).

Hlavné časti vozidla
- korba,
- výzbroj,
- hnacie a prevodové ústrojenstvo ,
- ústrojenstvo pre pohon po vode,
- podvozok,
- elektrická výzbroj,
- pojítka,
- filtračné a ventilačné zariadenie,
- protipožiarne zariadenie.

Vnútorná časť vozidla je rozdelené na tri priestory :
- vodičský,
- bojový,
- motorový a prevodový.

Pohon na vode
Druh pohonu : reaktívny
Počet čerpadiel : 2
Čerpadlo pohonu : axiálne, vrtulové

Podvozok
Druh : pásový

Pásy
Druh : kovové
Počet článkov. 96 ks ( 1 pás)
Šírka článku : 360 mm
Hmotnosť pásu : 540 kg

Hnacie kolesá

Druh :so snímateľnými ozubenými vencami
Počet zubov na venci : 13
Hmotnosť kolesa : 60 kg

Napínacie kolesá
Druh : uzatvorené s kovovou obručou
Počet : 2
Hmotnosť : 72 kg

Pojazdové kolesá
Druh : uzatvorené s gumovým obručami
Počet. 12
Priemer : 670 mm
Hmotnosť : 63 kg

Ručné granáty : Počet : 8 ks

Pojítka
Rádiostanica : R-113
Vnútorné hovorové zariadenie. R-120

Hlavné technické údaje :
Druh OT : stredný, pásový, obojživelný
Motor : PV-6 6 V –štvortaktný – dieselový s priamym vstrekom paliva – preplňovaný turbodmýchadlom PDH-10 RN - kvapalinou chladený
Objem : 19100 cm³
Výkon : 300 k pri 1600-1800 ot. / min.
Hmotnosť : 95 kg

Palivové nádrže
Počet : 4
Celkový obsah nádrží : 400 l
- vonkajšia skupina : 180 l
- vnútorná skupina : 220 l

Dojazd v km :
- komunikácia :450 – 550
- terén : 300 – 360
- pri plavbe : 50 – 70


Zdroj : Tank-26-3 Obrnený transportér OT-62 Popis a prevádzka – predpis ČSĽA, Praha, 1968
CZK - OT-62 TOPAS - Korba - popis.

Korba - popis.
CZK - OT-62 TOPAS - Spodná časť korby - popis.

Spodná časť korby - popis.
CZK - OT-62 TOPAS - Motor PV-6 - popis.

Motor PV-6 - popis.
CZK - OT-62 TOPAS - Vodičský priestor - popis.

Vodičský priestor - popis.
CZK - OT-62 TOPAS - Nakladanie BzK na OT-62.

Nakladanie BzK na OT-62.
URL : https://www.armedconflicts.com/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#378405Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Verze
ČSLA:
OT-62 - obrněný transportér
OT-62A - obrněný transportér, bez výzbroje
OT-62/R2 - velitelsko-štábní vozidlo
OT-62/R3 - velitelsko-štábní vozidlo
OT-62/R4MT - velitelsko-štábní vozidlo
OT-62D - verze vybavená BzK vz.59
DTP-62 - dílna technické pomoci
DTP-62M - dílna technické pomoci
DTP-62/72 - dílna technické pomoci

Polská armáda:
TOPAS-2A
TOPAS-2AP
WPT-TOPAS


Technicko-taktická data
Osádka: 3 osoby (řidič, velitel, střelec)

Hmotnost prázdného prostředku: 12 300 kg (?)
Bojová hmotnost: 13 000 kg
Maximální hmotnost vozidla na souši a na vodě: 15 000 kg

Rozměry:
- délka: 7 100 mm
- šířka: 3 140 mm
- vzdálenost středů pásů: 2 700 mm
- výška: 2 375 mm
- výška po strop: 2 000 mm
- světlá výška: 410 mm

Maximální rychlost:
- na zpevněné cestě: 58,4 km/h
- plavby vpřed: 10,8 km/h
- plavby vzad: 3 - 5 km/h

Průměrná rychlost na silnici: 35 - 45 km/h
Průměrná rychlost v terénu: 25 - 35 km/h

Překročivost (šířka příkopu): 2,8 m
Výstupnost (výška překážky): 0,9 m
Maximální úhel stoupání: 38°
Maximální boční náklon: 25°


Pohonná jednotka:
- název: PV-6
- typ: šestiválcový, čtyřdobý, vznětový
- hmotnost: 895 kg
- provozní otáčky: 1 600 až 1 800 ot/min
- maximální výkon při 1 800 ot/min: 221 kW (300 k)

- používané palivo: motorová nafta NM 30 nebo NM 45
- celkový obsah palivových nádrží: 400 l

Spotřeba paliva na 100 km jízdy:
- na silnici: 70 až 90 l
- v terénu: 110 až 130 l
- při plavbě: 25 l/hod


Výzbroj:
Univerzální kulomet vz.59
- ráže: 7,62 mm
- bojová kadence: 250 ran/min
- dostřel: 4 800 m
- celkový počet nábojů: 2 500

Tarasnice vz. 21
- ráže: 82 mm
- dostřel: 2 800 mm
- počet nábojů: 18

Signální pistole vz. 44/67 ráže 26,5 mm


Podle Příručky řidiče OT-62, vydané FMNO TAS v roce 1977, doplnil a upravil Tango, 23.3.2007
URL : https://www.armedconflicts.com/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#55396Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

U guľometu vz. 59 bol námer od -5°až +80° a odmer 360°.
U tarasnice vz. 21 bol odmer -5°až +20° a odmer 360°.


Rádiostanica R-113
Tankovo hovorové zariadenie R 120


Prevodové ústrojenstvo tvorí:
- trojlamelová, suchá spojka, ovládaná mechanicky.
- prevodovka je 5 stupňová s jedným stupňom vzad, so synchronizáciou 2. až 5. prevodového stupňa s kombinovaným smerovým ústrojenstvom pre zatáčanie a redukovanie prevodových stupňov a mechanickým ovládaním.
- vnutorný prevod tvorí zubová spojka s kužeľovým pohonom na vrtuľové a odsávacie čerpadlá.
- konečný prevod - jednostupňový s čelným ozubením
- čelný prevod náhonu vetráku
- kužeľový prevod náhonu vetráku - jednostupňové kužeľové súkolie


Špeciálne zariadenia vozidla:
- zariadenie pre spúšťanie studeného motora v zime VZ-112C
- ohrievacie zariadenie pre predohrev motora pred spustením v zime 35-CON-V
- zadymovacie zariadenie - vstrekovanie paliva do výfukového potrubia motora
- 1 ks 10 l tlaková fľaša so stlačenám vzduchom, tlak 15 MPa (150 kp/cm2)
- protipožiarne zariadenie - poloautomatický systém, automatická signalizácia požiaru (optický a akustický signál) a ručné odpálenie 2 ks fliaš s CO2, 1 ks ručný hasiaci prístroj
- filtračné a ventilačné zariadenie s kolektorovým rozvodom vzduchu
- ústrojenstvo pre pohon vozidla na vode - hydroreaktivný pohon tvorený dvojicou vrtuľových čerpadiel s výtlačnými vodometmi a klapkami. Náhon je od vnútorných prevodov, ovládacie ústrojenstvo mechanické
- ústrojenstvo pre odsávanie prenikajúcej vody do korby - 2 odsávajúce čerpadlá trvale pripojené na vnútorné prevody (180 l/min pri 1800 ot/min motora); 1 elektrické odsávacie čerpadlo z korby (35 l/min) a 1 elektrické odsávacie čerpadlo zo skrine vetráku (35 l/min)
- ústrojenstvo pre ochranu proti prenikaniu vody do motora je tvorené ochrannou klapkou v šachte sania (otvorená pri plavbe), ochranná klapka výfuku ovládaná tlakom oleja motora (pred plavbou sa uzatvára mechanicky)


Napätie elektrickej siete vozidla je 24 V - 28 V .
Zdroje el. energie tvorené 2 ks AKB 6 ST-148 spec. 12 V zapojené do série a dynamo G-74 o výkone 3 kW


Max. rýchlosť prúdu vodného toku do 2,7 m/s
Max. uhol sklonu brehu pre vjazd 30°
Max. uhol sklonu brehu pre výjazd 25°
Max. bočný náklon na vode 12°
Zdroj
1) Hlavní takticko-technické data tankové a automobilové techniky ČSLA, Naše vojsko, 1976
URL : https://www.armedconflicts.com/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#304345Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Při pohledu zepředu je nejvíce patrný hlavní rozlišovací znak proti sovětským BTR-50PK, tj. dvě "věže" na čelním pancíři po obou stranách příklopu řidiče. Na fotografiích je zřejmě verze OT-62/R2.

foto vlastní
CZK - OT-62 TOPAS -


CZK - OT-62 TOPAS -


CZK - OT-62 TOPAS -


CZK - OT-62 TOPAS -


URL : https://www.armedconflicts.com/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#47719Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

OT-62 ve výzbroji indické...
CZK - OT-62 TOPAS - (Bharat Rakshak)

(Bharat Rakshak)
URL : https://www.armedconflicts.com/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#85692Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

...a irácké armády
CZK - OT-62 TOPAS - (Webshots)

(Webshots)
URL : https://www.armedconflicts.com/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#85693Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

OT-62 egyptské armády vyjíždí z amerického výsadkového plavidla LCU-1644, cvičení Bright Star '85.


EDIT: snímku za rovnakú vo vyššom rozlíšení vymenil buko1 11.11.2012
CZK - OT-62 TOPAS - (US DoD)

(US DoD)
URL : https://www.armedconflicts.com/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#148405Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

V letech 1968 až 1969 uzavřely československé podniky s Irákem kontrakty ve výši 70 miliónů USD (tehdy 1,9 mld. Kčs). Součástí těchto smluv byla i dodávka 375 transportérů OT-62. V sedmdesátých letech mělo být do Iráku dodáno dalších 445 TOPASů.


Jedním z nich byl i stroj na níže uvedených fotografiích, který na počátku července 2004 posloužil americkým hasičům (z Marine Wing Support Squadron 273 americké námořní pěchoty) z letecké základny Al Asad v Iráku jako trenažér požáru.
CZK - OT-62 TOPAS - (USMC)

(USMC)
CZK - OT-62 TOPAS - (USMC)

(USMC)
CZK - OT-62 TOPAS - (USMC)

(USMC)
URL : https://www.armedconflicts.com/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#181072Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Výcvik osádok pri prekonávaní vodných prekážok.
" Vzhledem k výborným plavebním schopnostem (nejrychlejší plovoucí bojové vozidlo ve výzbroji tehdejší ČSLA, výborné manévrovací schopnosti) byl OT-62 používán ještě dlouho po nástupu modernější bojové techniky k zabezpečení výcviku v překonávání vodní překážky plavbou (OT, BVP) či hlubokým broděním (tanky). Na snímku je zachycen výjezd vozidla ZVSk (Záchranné a vyprošťovací skupiny) z vodní překážky po (pravděpodobně) ukázkovém zásahu ".


Zdroj : ATOM 1988, č.7
CZK - OT-62 TOPAS - Výcvik osádok OT-62 - ATOM

Výcvik osádok OT-62 - ATOM
URL : https://www.armedconflicts.com/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#206414Version : 0
Zriedkavé použitie trojtónového maskovacieho náteru obrneného transporter OT-62. Zloženie used camouflage farieb sa približuje jesennému scheme : žltá earthy - brown one earthy - red tehlová.
Used farby sa prispôsobovali ročnému obdobiu : jarné, letna, jesené and prirodzene zimné. Ich rozmiestnenie, the shape of the fields, lomenie, pomer farebných fields below. sa riadili zvláštnymi armádnymi predpismi of masked techniques use zkresľújúcich farieb.

Source : Notebook, 1975.
CZK - OT-62 TOPAS - Maskovací náter OT-62 v poľných podmienkach.   ©  ZÁPISNÍK  1975

Maskovací náter OT-62 v poľných podmienkach. © ZÁPISNÍK 1975
URL : https://www.armedconflicts.com/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#243669Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Cvičení ČSLA rok 1965 - Tuchořice, můj táta stojí v hloučku vojáků před OT-62 TOPAS...........
CZK - OT-62 TOPAS -


URL : https://www.armedconflicts.com/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#251281Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ďalší príklad využitia vozidla OT-62 ako mínového ukladača (súprava UMU).


Zdroj : ZÁPISNÍK 1983
CZK - OT-62 TOPAS - MU OT-62

MU OT-62
URL : https://www.armedconflicts.com/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#292932Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Lešany 2009,
vlastní foto
CZK - OT-62 TOPAS -


CZK - OT-62 TOPAS -


CZK - OT-62 TOPAS -


URL : https://www.armedconflicts.com/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#318468Version : 0
MOD
Obrnený transporter OT-62.


Source : Tank-26-3 Obrnený carrier OT-62 Description and prevádzka – instrument ČSĽA, Prague, 1968.
CZK - OT-62 TOPAS - Výstroj.

Výstroj.
CZK - OT-62 TOPAS - Bokorysy.

Bokorysy.
CZK - OT-62 TOPAS - Strelecká veža.

Strelecká veža.
CZK - OT-62 TOPAS - Strelecká vežička v interiéri.

Strelecká vežička v interiéri.
CZK - OT-62 TOPAS - Zadný strop.

Zadný strop.
URL : https://www.armedconflicts.com/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#378407Version : 0
OT-62 and Yugoslavia

In 1965, Yugoslavia purchased two OT-62 TOPAS testing. Although the command of the army was very satisfied with his performances, to the next purchase has not occurred, for you already ran the production of custom armored transporter M-60, which was emphasized by the yugoslav government. Both delivered the OT-62 were used in the training center armored vehicles in Banja Luka.

Author: Ivan Banged
.
URL : https://www.armedconflicts.com/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#417726Version : 0
MOD
OT-62 and the Ludowe Wojsko Polskie

OT-62 were in Poland included only in a single department and it in 7. lusatian landing division from the Danzig, which was a bundle of the marine corps. The first 64 pieces of the OT-62 was delivered in late January and early February 1965. 7. lužická airborne division was among others composed of the following departments:

4. "Pomorskim" paratroop regiment of the Leborku
34. "Budziszynskim" paratroop regiment from Słupsk
35. a paratroop regiment from Gdańsk Wrzeszcza
58. ženijním the banner of Leborku

These departments received a total of 138 pieces TOPASů, which were from the CSSR delivered without armament and the Polish party is vyzbojila alone. Such modified machines on the number of 116 pieces carry the TOPAS-2AP. A further 22 vehicles were delivered in the connection version of TOPAS R-2 and R-3. Variant of the TOPAS R-2 for the company commander carrying two radios R-105 and one R-112. TOPAS R-3 with two radio sets R-105once R-112 and once R-311 was designed for connection to the degree of the regiment - the division.

Later, it was a smaller amount of versions TOPAS-2AP converted into a wrecker TOPAS-WPT. This OT-62 was equipped with a winch with a thrust of 2.5 tons with a length of rope 600 feet used for pulling vehicles from the water, or to their campaign whether or not the water surface. Furthermore, he received a claw machine with a load capacity of one ton, trays for tools and spare parts, welding kit, and a pontoon for the frog man.

During the riots in Gdansk in 1970 were lost two cars that failed to fix it and so ended up as a training tool for firefighters on a combat car. OT-62 were used until 1994, when they were all about the number of 95 pieces discarded.

Author: Ivan Banged
.
CZK - OT-62 TOPAS - (Československý voják)

(Československý voják)
URL : https://www.armedconflicts.com/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#494267Version : 0
MOD
the Monument and the museum of the Armored corps, Latrun own photo, 2017.
CZK - OT-62 TOPAS -


CZK - OT-62 TOPAS -


CZK - OT-62 TOPAS -


URL : https://www.armedconflicts.com/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#600887Version : 0
MOD
.
URL : https://www.armedconflicts.com/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#613544Version : 0
MOD
Diskuse
TOPAS (sometimes also referred to as Transpotér Armored Belt) was in the era OT-64 CATTLE classified as a rule, to the assembly of the tank battalions of tank divisions respectively, with the motorized rifle rot of these battalions (all the tech on tracks with the exception of the OT-65 FUG in the reconnaissance company). Next I got the impression that was the anti-tank battery (on the engine compartment composed of such two ramps, after which it squeeze out BzK. I'm not sure how much then was the BzK mounted on the cover motoráku, but certainly it gave the lead barrage (well truth be told, for the driving I guess not...).
TOPAS was from the point of view of other drivers is quite an interesting feature - the put to turn "on the spot" - not to spin around the center zabržděného belt like T-55 or T-72, but the belts could run against each other - it happened in the neutral position and if the machine stood in the garage or under the "ace" and the driver on it in a hurry I forgot and one whippets gave the way forward and the other backward (or just in the "driver's license" bad zamlel, ..... I had on a Saturday or Sunday job taken care of... Rolling Eyes.
URL : https://www.armedconflicts.com/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#56082Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Měl bych jeden dotaz k jednotkám s OT-62...
Kde se braly tarasnice montované na OT a kolik jich v rotě bylo? Šlo o tarasnici tarasnicového družstva (a co se pak s ním stalo?) nebo šlo o jiné zbraně a tarasnicové družstvo zůstalo zachováno?
URL : https://www.armedconflicts.com/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#309235Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

A nebola tá tarasnica vz. 21 integrovanou súčasťou OT-62, spolu s guľometom UK 59?
URL : https://www.armedconflicts.com/CZK-OT-62-TOPAS-t13336#361688Version : 0
MOD