Main Menu
User Menu

Military history website

>> SS (obecně)

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

více podrobností viz. článek www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/SS-obecne-t19045#71424Version : 0
MOD
12 SS Main Offices: (Hauptämter der SS)
I. Hauptamt Persönlicher Stab RFSS - Personal Staff of the SS Reichsführer - Chiefs: Karl Wolff, since 1943 Paul Baumert.
- subsidiary tasks, keeping minutes of audits and visits, proposals for the award of honors
- matters of Himmler's personal interest: Ahnenerbe, Lebesborn and the four-year plan (particularly the workforce)


II. SS-Rasse- und Siedlungshauptamt (RuSHA) - Central Office for Racial and Settlement Affairs - successive bosses: Walter Darré, Günther Pancke, Otto Hoffmann, from mid-1943 Richard Hildebrandt.


III. SS-Hauptamt (SS HA) - SS Central Office - Chief Gottlob Berger
- recruitment to the Allgemeine SS and units permanently stationed in the barracks, including the Waffen-SS
- 1938 - administrative and economic matters were excluded from his competence
- since 1940 - focused mainly on the recruitment and formation of the Waffen-SS


IV. SS-Hauptamt Gericht - SS Central Judicial Office - Chief Franz Breithaupt
- sovereign power over SS courts and police (similar jurisdiction as military tribunals), within which the Supreme Court of the SS and the police (Das Oberste SS- und Polizeigericht) operated; - punishment of SS and police members violating discipline and service orders; a special SS court heard the affairs of SS personnel in KT
- persons convicted by SS courts had hopes of pardon only when they volunteered for front-line units or anti-guerrilla units
- 9.4.1940 - Himmler's decree extended the jurisdiction of the SS courts and the police to members of the Sipo and within two years to the entire Orpo, in 1944 also to fire and railway protection


V. Stabshauptamt des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums (RKFDV) - Chief of Staff of the Reich Commissioner for Strengthening Germany - Reich Commissioner Heinrich Himmler, Chief of Staff since October 1939 Ulrich Greifelt.


VI. SS-Hauptamt Volksdeutche Mittelstelle (VOMI) - disposition center of the foreign German minority - head of the SS-Obergruppenführer Werner Lorenz, head of the staff of the SS-Standartenführer dr. Hermann Behrends.


VII. SS-Hauptamt Dienststelle "Heyssmeyer" - Chief August Heyssmeyer.
- dealt with, among other things, the political education of family members of SS members
- took care of the National-Politische Erziehungsanstalten (Napola) centers, where the youth of the future SS command corps was being prepared


VIII. SS-Personalhauptamt - Main Personal Office - Chiefs: Walter Schmidt, since 1942 Maxmilian von Herff.


IX. SS-Hauptamt Ordnungspolizei (orpo) - Main Office of Riot Police - Chiefs: Kurt Daluege (1939-42), then Alfred Wünnenberg.
- subject to formation:
* Schutzpolizei (schupo) - patrol service in cities, permanent posts in various districts
* Gendarmerie (gendarmerie) - service in rural municipalities, towns and smaller towns up to 5000 inhabitants
* Technische Nothilfe (technical service units)
* Feuerwesen (firefighters)


X. Führungshauptamt (FHA) - SS Central Command - Chief Hans Jüttner.
- headquarters of the Waffen-SS Supreme Command (unless Waffen-SS units were subject to AEO orders - Oberkommando des Heeres)
- combat training Waffen-SS - before boarding and after active military service
- all administrative units of the Waffen-SS and "death skull" units (Totenkopfverbände) were also subject to it
- in the years 1940-42 he was subordinated to the inspectorate over KT


XI. SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt (WVHA) - Main Administrative Economic Office of the SS - Chief Oswald Pohl.
- originated mainly from a dedicated part of the SS-Hauptamt
- from March 1942 he was subordinated to the inspectorate over KT (subordinate FHA 1940-42)


XII. Reichssicherheitshauptamt (RSHA) - Central Office of the Reich Security - Chiefs: Reinhard Heydrich, from June 1942 Heinrich Himmler, from October 1943 Ernst Kaltenbrunner.
URL : https://www.valka.cz/SS-obecne-t19045#98253Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Struktura Reichssicherheitshauptamt (RSHA) (do podzimu 1940)
*RSHA-Amt I – šéfem dr. Werner Best.
- zabýval se administrativními a právními otázkami.
*RSHA-Amt II – Weltanschauliche Forschung und Auswertung – šéfem prof. dr. Franz A. Six.
- zabýval se syntetickým studiem a politickou analýzou obsahu publikací využívaných k interním výchovným cílům v systému RSHA, pro potřeby vedení psychologické války apod.
*RSHA-Amt III – SD-Inland – šéfem Otto Ohlendorf
- zabýval se sledováním jednotlivých osob, tajnou kontrolou tzv. mimořádně významných oblastí vnitřního života společnosti a strany (Deutsche Lebensgebiete).
- 4 hlavní odbory – kultury, obyvatelstva, společenského života a hospodářství.
- 2x týdně předával situační hlášení nejvyšším činitelům NSDAP, sestavené na podkladě sdělení a udání předkládaných agenturní sítí působící v různých společenských, hospodářských a kulturních sférách.
- zvláštní referáty – zabývaly se zkoumáním nálad v SS, policii i wehrmachtu.
*RSHA-Amt IV – Geheimes Staatspolizeiamt – šéfem Heinrich Müller
- vystupoval jako úřad pro odhalování a potírání nepřátel (Gegnererforschung und Bekämpfung).
*RSHA-Amt V – Reichskriminalpolizeiamt – šéfem Arthur Nebe
- vystupoval jako úřad potírání zločinnosti (Verbrechensbekämpfung).
- ústředí jednotlivých oddělení kriminální policie v terénu.
*RSHA-Amt VI – Auslandsnachrichtendienst (zahraniční rozvědka SD) – šéfové: Heinz Jost, od 22.6.1941 Walter Schellenberg
*RSHA-Amt VII – Wissenschaftlicher Nachrichtendienst (vytvořen z původního Amt II po reorganizaci RSHA na podzim 1940)
- stálá vědecká zpravodajská služba pro potřeby všech resortů RSHA – systematická vědecká analýza informací poskytovaných v hlášení příslušných operačních útvarů
- zpracovávání celkového situačního přehledu pro oblast, která byla objektem zájmu daného resortu RSHA (např. na příkaz úřadů III a IV prováděl specializovaný výzkum historického vývoje i současného stavu mezinárodní politiky na polských územích připojených v září 1939 k říši), referát VII B 1b se zabýval studiem současných aspektů židovské otázky v rámci jednotlivých států.
- středisko tiskové cenzury publikací vydávaných jak v říši, tak i těch, které byly vydávány v zahraničí a v Německu měly povolení k prodeji. Při rozhodování o uvolnění daných publikací pro knižní trh analyzoval a hodnotil i jejich politickou vhodnost a posuzoval, zda neobsahují opoziční akcenty.
- správa ústředního archivu RSHA. Vedle souborů německých spisů se zde nacházely archivní sbírky četných institucí a organizací zabavené v mnoha evropských zemích. Díky tomu se Amt VII stal pokladnicí materiálů pocházejících z mnoha zdrojů a týkajících se významných oblastí života nejen téměř celé Evropy, ale zčásti i jiných kontinentů. Vedení úřadu VII, disponující bohatými zásobami informací, se mohlo ve srovnání s ostatními resorty RSHA mnohem lépe orientovat v mezinárodní situaci, zejména v záležitosti rozložení společenských sil v okupovaných zemích.
- od 1943 docházelo k přechodu kádrů do jiných úřadů což zapříčinilo ztrátu prestiže.


Na podzim 1940 došlo k reorganizaci v rámci RSHA. Amt I převzal agendu kádrovou, výchovnou a organizační v rámci SD a sipo. Nově vytvořený Amt II se zabýval hospodářsko-administrativními otázkami a zásobováním.
URL : https://www.valka.cz/SS-obecne-t19045#98338Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vyšší vedoucí SS a policie (Höherer SS- und Polizeiführer, HSSPF)
Instituce vytvořená ministry vnitra Říše a Pruska 15.11.1937. HSSPF velel jednotkám SS, sipo a orpo na daném území. V Himmlerově depeši z 25.8.1939 stálo, že HSSPF budou realizovat úkoly politické povahy v úřadech místodržících, popř. nejvyšších prezidentů jednotlivých provincií. Formálně podléhali vedení místní administrativní správy – místodržícím a nejvyšším prezidentům příslušných provincií. Formální podřízenost se projevovala již v samém titulu (např. Höherer SS- und Polizeiführer beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren). Představovali přímé Himmlerovy zástupce.
HSSPF se zabývali organizací a realizací přesídleneckých a kolonizačních akcí v různých zemích, prováděním široce pojatých pacifikačních a vyhlazovacích akcí, využíváním ekonomického, průmyslového a zemědělského potenciálu. Každý HSSPF byl současně nejvyšším soudcem. Na jeho rozhodnutí záviselo zavedení příslušného vyšetřování, jmenování poroty i složení soudu a konečně i potvrzení rozsudku.


Vyšší vedoucí SS a policie v jednotlivých provinciích:
* Povartí: (Poznaňsko)
SS-Obergruppenführer Wilhelm Koppe (26.9.1939-konec října/15.11.1943)
SS-Obergruppenführer Theodor Berkelmann (koncem 1943, zemřel v prosinci 1943)
SS-Obergruppenführer Heinz Reinefarth (1944/45)
* Gdaňsk - Západní Prusko:
SS-Gruppenführer Richard Hildebrandt (1939-1943)
SS-Gruppenführer Fritz Katzmann (od 1943)
* Generální gouvernement:
SS-Obergruppenführer Franz Krüger (do listopadu 1943)
SS-Obergruppenführer Wilhelm Koppe (listopad 1943-leden 1945)
* Slezsko:
SS-Obergruppenführer Erich von dem Bach-Zelewski
* Horní Slezsko:
SS-Obergruppenführer Heinrich Schmauser
* Východní Prusko:
SS-Obergruppenführer Wilhelm Rediess (předtím šéfem SS-Oberabschnitt Nord-Ost 15.2.1936-19.6.1940)
SS-Gruppenführer Jakob Sporrenberg (1939 HSSPF v oblasti Rýn - sídlo Wiesbaden)
SS-Gruppenführer Hans Adolf Prützmann (do 1942)
SS-Brigadeführer Otto Hellwig (do konce 1943)
* Severní Rusko:
SS-Obergruppenführer Hans Adolf Prützmann
* Ukrajina:
SS-Obergruppenführer Hans Adolf Prützmann (od října 1943, sebevražda 1945)
* Ostland (Litva, Lotyšsko, Estonsko, Bělorusko):
SS-Obergruppenführer Friedrich Jeckeln (popraven v Rize roku 1946)
SS-Obergruppenführer Hans Adolf Prützmann (krátkodobě)
* Maďarsko:
SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei Otto Winkelmann (březen 1944-únor 1945)
* Slovensko:
SS-Obergruppenführer Hermann Höfle (od srpna 1944)
* Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko:
SS-Gruppenführer Hermann Behrends
* Chorvatsko:
SS-Gruppenführer Konstantin Kammerhofer
* východní pobřeží Jadranu:
SS-Gruppenführer Odilo Globocnik (přeložen z Lublinu)
* Řecko:
SS-Gruppenführer Walter Schimana (1943-45) – bývalý HSSPF v oblasti Dunaj
* Albánie:
SS-Gruppenführer Josef Fitzhum (od kapitulace Itálie)
* Francie:
SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei Karl Albrecht Oberg (od 5.5.1942)
* Alsasko:
SS-Gruppenführer Kurt Kaul (vedoucí oblasti Süd-West)
* Nizozemí:
SS-Obergruppenführer Hanns Albin Rauter (vedoucí oblasti Nord-West, popraven 1948)
* Dánsko:
SS-Obergruppenführer Günther Pancke (dosavadní šéf RuSHA, spolupráce s dánským místodržícím Wernerem Bestem)
* Lucembursko:
SS-Obergruppenführer und General der Polizei Theodor Berkelmann (od 1942, bývalý HSSPF v Drážďanech)
* Itálie:
SS-Obergruppenführer Karl Wolff (od září 1943) – v roce 1962 odsouzen na 15 let
* Protektorát Čechy a Morava:
SS-Gruppenführer Karl Hermann Frank (od 1943 SS-Obergruppenführer)
SS-Obergruppenführer Richard Hildebrandt (od 26.4.1945)
URL : https://www.valka.cz/SS-obecne-t19045#99307Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Přísahy věrnosti příslušníků SS byly skládány vždy v den Hitlerových narozenin.
* Přísaha řadového kandidáta:
„Přísahám Adolfu Hitlerovi jako vůdci a kancléři Německé říše věrnost a statečnost. Tobě a tebou jmenovaným představeným slibuji poslušnost až do hrobu. K tomu mi dopomáhej Bůh!“
*Přísaha vyšších velitelů SS: (příklad)
„Jako SS-Gruppenführer se zavazuji ze všech sil dbát o to, aby do řad SS byli přijímáni jedině lidé, kteří bez ohledu na zásluhy jejich rodičů či předků se bezvýhradně podřizují požadavkům na ně kladeným. Toto budu dodržovat, i kdyby to mělo znamenat, že bych musel zavrhnout své syny a dcery, nebo jiné členy mého rodu (Sippe). Navíc se zavazuji, že budu dbát toho, aby ročně jednu čtvrtinu kandidátů SS tvořili lidé, kteří nejsou syny esesmanů. Přísahám, že budu žít v souladu s povinností věrnosti našemu vůdci Adolfu Hitlerovi i cti svých předků. K tomu mi dopomáhej Bůh!“
URL : https://www.valka.cz/SS-obecne-t19045#104693Version : 0