Úmluva o nepromlčitelnosti válečný zločinů

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Úmluva o nepromlčitelnosti válečný zločinů a zločinů proti lidskosti
New York, 26.11.1968


Preambule (volně)


Státy které jsou stranami této Úmluvy,
odvolávající se rezolucí Valného shromáždění OSN 3 (I) z 13.2.1946 a 170 (II) z 31.10.1947 o vydání a trestání válečných zločinců, zeroluci 95 (I) z 11.12.1946, potvrzují zásady mezinárodního práva uznané Statutem Norimberského mezinárodního vojenského soudního dvora a jeho rozsudkem a rezolicí 2184 (XXI) z 12.12.1966 a 2202 (XXI) z 16.12.19666, které výslovně odsoudily jako zločiny proti lidskosti porušení hospodářských a politických práv domorodého obyvatelstva na jedné straně a politiku apartheidu na straně druhé,
dovolávající se rezolucí Hospodářské a sociální rady OSN 10047 D (XXXXIX) z 28.7.1965 a 1158 (XLI) z 5.8.1966 o trestání válečných zločinů a osob, které spáchaly zločin proti lidskosti,
připomínajíce, že žádná ze slavnostních deklarací, aktů či úmluv týkajících se stíhání a trestání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti neobsahuje ustanovení o promlčecí lhůtě,
soudíce, že válečné zločiny a zločiny proti lidskosti patří mezi nejzávažnější zločiny v mezinárodním právu,
přesvědčeny, že účinné potrestání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti je důležitým činitelem v působícím k předcházení takovým zločinům, k ochraně lidských práv a základních svobod, k upevnění důvěry, k rozvíjení spolupráce mezi národy a k podpoře mezinárodního míru a bezpečnosti,
připomínajíce, že používání předpisů vnitřního práva o promlčecích lhůtách běžných zločinů též v případech válečných zločinů a zločinů proti lidskosti je předmětem vážného znepokojení světového veřejného mínění, protože zabraňuje stíhání a potrestání osob odpovědných za tyto zločiny,
uznávajíce, že je nezbytné a aktuální potvrdit v mezinárodním právu prostřednictvím této Úmluvy zásadu, že neexistuje promlčecí lhůta pro válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, a zajistit její všeobecné používání
sa dohodly takto:


Článek I
Promlčení se nebude vztahovat na následující zločiny, bez ohledu na dobu jejich spáchání:
a) válečné zločiny, jak jsou definovány ve Statutu Norimberského mezinárodního vojenského soudního dvora z 8.8.1945 a potvrzeny rezolucemi Valného shromáždění OSN 3 (I) z 13.2.1946 a 95 (I) z 11..12.1946, zvláště "vážná porušení" vyjmenovaná v Ženevských úmluvách z 12.8.1949 o ochraně obětí války;
b) zločiny proti lidskosti, at' byly spáchány v době války nebo míru, jak jsou definovány ve Statutu Norimberského mezinárodního vojenského soudního dvora z 8.8.1945 a potvrzeny rezolucemi Valného shromáždění OSN 3 (I) z 13.2.1946 a 95 (I) z 11..12.1946, vyhnání obyvatelstva z půdy, kterou má v držbě, způsobené vojenským ozbrojeným útokem nebo okupací, nelidské činy, které jsou důsledkem politiky apartheidu, a zločin genocidia z roku 1948, a to i v případě, že tyto činy nejsou porušením vnitřního práva země, v níž byly spáchány.

Článek II
Jestliže dojde ke spáchání kteréhokoli zločinu uvedeného v článku I, vztahuje se ustanovení této Úmluvy na představitele státní moci a soukromé osoby, kteří se jako přímý pachatelé nebo účastníci podíleli na spáchání kteréhokoli z těchto zločinů nebo přímo podněcují jiné k jejich spáchání, nebo se k jejich spáchání spolčují, a to bez ohledu na stupeň dovršení, a na představitele státní moci, kteří jejich páchání tolerují.

Článek III
Smluvní státy této Úmluvy se zavazují přijmout všechna nutná vnitřní opatření legislativní nebo jiná, aby umožnily v souladu s mezinárodním právem vydání osob uvedených v článku II této Úmluvy.


Článek IV
Státy, které jsou stranami této Úmluvy, se zavazují přijmout v souladu se svým ústavím řízením všechna legislativní nebo jiná opatření nutná k zajištění toho, aby se promlčení stanovené zákonem nebo jinak, nevztahovalo na stíhání a trestání zločinů uvedených c článcích I a II této Úmluvy, a aby takové promlčení tam kde existuje, bylo zrušeno.

Článek V
Tato Úmluva je opatřena k podpisu do 31.12.1969 všem členským státům OSN nebo členům kterékoli její odborné organizace, nebo Mezinárodní agentury pro atomovou energii, všem státům, které jsou stranami Statutu Mezinárodního soudního dvora a všem jiným státům, které byly přizvány Valným shromážděním OSN, aby se staly stranou této Úmluvy.


Článek VI až XI
Pojednávají hlavně o ratifikaci, přijetí, revizi a vypovězení této Úmluvy


Pro ČSSR vstoupila Úmluva v platnost dnem 11.11.1970 (zákon č.53/1974 Sb.)
URL : https://www.valka.cz/Umluva-o-nepromlcitelnosti-valecny-zlocinu-t20037#75187 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more