Main Menu
User Menu

Military history website

Wiedemann, Andtreas: „Pojď s námi budovat pohraničí!“ Osídlování a proměna obyvatelstva bývalých Sudet 1945-1952

     
Název knihy:
Name of the book:
„Pojď s námi budovat pohraničí!“ Osídlování a proměna obyvatelstva bývalých Sudet 1945-1952
Autor:
Author:
Andreas Wiedemann
Místo vydaní:
Published in:
Praha
Nakladatelství:
Publisher:
Prostor
Rok vydání:
Year of Publication:
2016
Počet stran :
Pages:
472
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-7260-337-4
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Předmluva (11)


ÚVOD (13)
I. Usídlování ve městě a na venkově (39)
II. Hospodářský a sociální vývoj (159)
III. Symbióza a konflikty (233)
IV: Identita a kulturní výstavba (335)
V. Pohraničí a celek státu (387)
ZÁVĚR (417)


Utváření a stabilizace nové společnosti v pohraničí (417)
Souvislost vyhnání, osídlování a prosazení komunistické moci (426)


Prameny a literatura (433)
Seznam tabulek, vyobrazení a map (453)
Rejstřík osob (455)
Místopisný rejstřík (461)
Seznam zkratek (469)


Anotace:
Anotation:
Důkladná práce německého historika Andrease Wiedemanna mapuje druhou a méně známou část procesu, při kterém došlo k vůbec největším přesunům obyvatelstva v českých zemích v historii – celkem se vyhnání a znovuosídlování bezprostředně týkalo pěti milionů lidí.
První skupiny českých přistěhovalců začaly přicházet do pohraničí již brzy po skončení války, ještě v době, kdy se zde nacházelo německé obyvatelstvo, což vedlo k většímu napětí a tlaku na vypuzení Němců. Od konce léta 1945 vzal koordinaci a organizaci osídlování do rukou stát prostřednictvím ministerstev a dalších institucí včetně Osídlovacího úřadu. Souběžně s vysídlením německého obyvatelstva přicházelo do pohraničních měst a obcí v Sudetech zhruba 1,3 milionu Čechů z vnitrozemí a 200 tisíc Čechů a Slováků z jiných evropských zemí. Osídlování však ani zdaleka neprobíhalo hladce – příchozích nebyl dostatek, aby nahradili původní usedlíky – a rovnoměrně: nové obyvatele nejméně přitahovaly odlehlé pohraniční oblasti na západě Čech či místa s nesnadno obdělavatelnou půdou jako v některých jihočeských regionech. Počet obyvatelstva se celkově snížil o třetinu a změny byly velmi dramatické, pohraničí se potýkalo s ohromným nedostatkem pracovních sil, zaniklo 70 tisíc živností a bylo zrušeno 8 tisíc továren…
Autor upozorňuje, že osídlování bylo od počátku doprovázeno mnohými negativními jevy: v pohraničních oblastech se pohybovaly ozbrojené bandy, partyzáni, ale i zbytky oddílů Werwolfu. Rozebírá mj. motivy, které vedly jednotlivé skupiny (vnitřní migranty i migranty ze zahraničí) k tomu, aby se vzdaly dosavadního způsobu života a zvolily poměrně dobrodružnou cestu do neznáma.
Analyzuje vztahy a konflikty mezi jednotlivými skupinami přistěhovalců a jejich poměr k původním – německým i českým – starousedlíkům, rovněž rozdíly mezi přistěhovalci z vnitrozemí a Čechy a Slováky ze zahraničí (např. z Volyně, Rumunska, Maďarska či Německa). Jeho tématem je také obtížné vytváření společné identity obyvatelstva v pohraničních oblastech, úzce spojené s nacionální propagandou a agitací. Autor vysvětluje, proč KSČ vyhrála v pohraničních okresech s větší převahou než na celostátní úrovni (53 procent versus 40 procent) a jakým způsobem dopomohlo osídlování pohraničí k úplnému uchvácení moci komunisty a poté i k hladšímu průběhu kolektivizace zemědělství.
Wiedemannova práce přináší jak ohromné množství podrobných a většinou neznámých informací, tak všestranný a syntetický pohled na proces znovuosídlování pohraničí po druhé světové válce, jehož důsledky jsou dodnes patrné.
Recenze:
Review:
-

URL : https://www.armedconflicts.com/Wiedemann-Andtreas-Pojd-s-nami-budovat-pohranici-Osidlovani-a-promena-obyvatelstva-byvalych-Sudet-1945-1952-t206783#586221Version : 0
MOD