Main Menu
User Menu

Military history website

Námořní nadpraporčík

Senior Ensign at Sea

Oberfähnrich zur See

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Česky: Námořní nadpraporčík
English: Senior Ensign at Sea
По-русски: Oberfähnrich zur See
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Praporčík
Link to the Dictionary Entry Ensign
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Namorni-nadpraporcik-t236919#654778Version : 0
MOD