Main Menu
User Menu

Military history website

Námořní kadet

Sea Cadet

Seekadett

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Česky: Námořní kadet
English: Sea Cadet
Deutsch: Seekadett
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Kadet
Link to the Dictionary Entry Cadet
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Namorni-kadet-t236921#654781Version : 0
MOD