>> Dělostřelecký slovník

stručný slovník dělostřeleckých pojmů

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Stručný slovník dělostřeleckých pojmů


Autoři:
Vladimír Karlický (†)
Jiří Janoušek (†)
autofretáž
ang. Autofretted
něm. Autofrettage


Dodatečné, umělé zpevnění stěn hlavně, vyvolané velkým vnitřním tlakem, zvyšuje odolnost vůči roztržení při střelbě. Umožňuje zvýšit tlak plynů při výstřelu, čímž je zvýšen i výkon děla.


balistika
ang. Ballistics
něm. Balistik


Nauka o pohybu střely uvnitř hlavně (vnitřní balistika) a po opuštění hlavně (vnější balistika).


baterie
ang. Battery (dříve Troop)
něm. Batterie


Taktická a palebná jednotka dělostřelectva (2-8 děl), odpovídá stupni rota.


brzdovratné zařízení (ústrojí)
ang. Brake for controlling the recoil, Brake mechanism
něm. Bremsvorrichtung, Rohrrücklaufvorrichtung


Tvoří je zákluzová brzda a vratník, je vloženo mezi hlaveň a lafetu. Umožňuje zachytit zpětný ráz při výstřelu, reguluje pohyb hlavně zpět a vrací ji do původní polohy před výstřelem. Lafeta je méně namáhána, dělo je při střelbě stabilnější a přesnější. Obsluha zůstává u děla a nemusí ho znovu zaměřovat. Je možná vyšší rychlost střelby.


časovací zapalovač
ang. Time fuse
něm. Zeitzünder


Zařízení k iniciaci výbušné náplně střely ještě na trase letu za stanovenou dobu.


dělo
ang. Gun
něm. Geschütz


Palná hlavňová zbraň založená na využití energie střelného prachu, obvykle ráže od 20 milimetrů. Hmotností, užitím a konstrukcí se odlišuje od ručních zbraní. Může mít drážkovanou nebo hladkou hlaveň. Podle pohybu hlavně vůči lafetě mohou být děla pevná (historická), zákluzová nebo bezzákluzová. Podle pohyblivosti se rozlišují děla stacionární (pevný základ) a mobilní, která se dále dělí na tažená (motorovým tahačem, koňmi), samojízdná (vybavená pomocným motorem pro pohyb na krátké vzdálenosti), samohybná (lafetovaná na samohybném podvozku), vezená a železniční. Pozemní děla se dělí na polní (kanony včetně protitankových, houfnice, kanonové houfnice a moždíře) a protiletadlové. Hlavní části děla: úplná hlaveň, závěr, kolébka s brzdovratným zařízením a lafeta.


dělobitna
viz baterie - zastaralý výraz


dělostřelecká munice
ang. Artillery ammunition
něm. Artillerie munition


Náboje určené ke střelbě z dělostřeleckých zbraní (kanonů, houfnic a minometů):
a) jednotná
- nabíjí se najednou, nábojka a do ní pevně zalisovaná střela tvoří jeden celek,


b) dělená
- nabíjí se po částech, nejdříve střela (granát, šrapnel) a potom úplná nábojka (nábojnice obsahující hnací náplň).


doprovodné dělo
ang. Forward gun
něm. Infanteriegeschütz, Infanteriebegleitgeschütz


Též pěchotní, určené k bezprostřední podpoře pěších jednotek. Působilo přímo v bojové sestavě jednotek, umístěno v jejich prvním sledu.


duše
ang. Bore Interchangeable jacket
něm. Rohrseele


Vyměnitelná vnitřní část plášťové hlavně, zvyšuje životnost hlavně.


granát
ang. Shell
něm. Granate


Druh dělostřelecké munice plněný trhavinou, vybuchuje zpravidla při dopadu. Podle určení se dělí na protitankové, protipěchotní, zápalné a speciální. Mohou mít zapalovače nárazové (eventuálně se zpožděním) nebo časové.


hlaveň
ang. Barrel
něm. Rohr


Základní část zbraně určená k vymetení střely požadovanou rychlostí a k jejímu usměrnění na cíl. K zadní části se připojuje zadek hlavně (v něm je též uložen závěr), k ústí se někdy připojuje úsťová brzda. Vnitřní část hlavně (vývrt) se skládá z hladké nábojové komory a vodicí části. Vodicí část může být hladká (hladká hlaveň) nebo šroubovicově drážkovaná (drážkovaná hlaveň). Podle konstrukce stěny jsou hlavně jednoduché (jednotné) nebo složené (plášťové). Hlavně se vyrábějí z kvalitních ocelí legovaných chrómem, molybdenem, wolframem, a to kováním.


hlomozna
ang. Ammunition trailer
něm. Munitionswagen


Muniční vůz se samostatnou hipotrakcí.


horské dělo
ang. Moutain gun, pack gun
něm. Gebirgsgeschütz, Gebirgsinfanteriegeschütz


Dělo určené pro použití v horách. K umožnění transportu ho lze rozložit na několik dílů (každý o hmotnosti 60-120 kilogramů), které jsou přenosné obsluhou nebo soumary. Umožňuje přímou i nepřímou střelbu.


houfnice
ang. Howitzer
něm. Haubitze


Dělo určené především k nepřímé palbě. Hlaveň o menší délce má ráži 80-420 milimetrů a náměr až 70 stupňů. Vystřeluje těžkou střelu zakřivenou drahou s vysokou dopadovou rychlostí a tím s velkým účinkem v cíli. Počáteční rychlost bývá nižší.


kanon
ang. Cannon, Rifled gun
něm. Kanone


Dělo s plochou dráhou střely. Dlouhá hlaveň má ráži 20-150 milimetrů, někdy i vyšší. Náměr bývá do 45 stupňů. Střela má vysokou počáteční rychlost, kanon je těžší než houfnice.


kanonová houfnice
ang. Gunhowitzer
něm. Kanonenhaubitze


Spojuje výhodné vlastnosti houfnice a kanonu. Hlaveň je delší, má většinou ráži kolem 150 milimetrů.


kartáč
ang. Case shot, Canister shot
něm. Kartätsche


Druh dělostřelecké munice určený k ničení živé síly při vlastní obraně na malou vzdálenost (až 600 metrů). Byl to plechový (lepenkový) válec naplněný kuličkami, které byly vymeteny z hlavně prachovou náplní.


kolébka
ang. Cradle
něm. Wiege


Na vrchní ploše kolébky je uložena hlaveň. V kolébce se zpravidla nachází brzdovratné zařízení. Kolébka je dvěma čepy otočně uložena v lafetě, čímž umožňuje různý náměr hlavně.


kolesna
ang. Limber
něm. Protze


Předek dělového povozu nutný při hipotrakci, dvoukolový podvozek, na němž spočívá chobot lafety.


košile
ang. Shirt
něm. Hemd


Vnější část plášťové hlavně.


lafeta
ang. Gun carriage,
horní: Top carriage,
spodní: Basic structure,
rozevírací: Split trail


něm. Lafette,
horní: Oberlafette,
spodní: Unterlafette
rozevírací: Spreizlafette


Pevná nosná část děla. Skládá se z kolébky, vrchní a spodní lafety, brzdovratného zařízení, vyvažovačů, náměrového a odměrového mechanismu. Nese lafetový štít. Umožňuje funkci děla a jeho pohyb. Přenáší síly vzniklé při výstřelu na terén. Existují různé druhy lafet, například skříňová, rozvírací, křížová.


minomet
ang. Mortar, trench-mortar
něm. Granatwerfer, Minenwerfer


Jednoduchá dělostřelecká zbraň používaná především pěchotou. Střelba je vedena výhradně vrchní skupinou úhlů s náměrem 45-85 stupňů. Většinou má hladkou, nezakluzující hlaveň opřenou o ložiště. Střela (mina) má velký střepinový účinek.


minový granát
ang. Shell mine
něm. Minen granate


Střela se zvláště velkou náplní trhaviny, vybavená zapalovačem se zpožďovačem. Používá se k ničení opevnění.


miřidla dělová
ang. Sight, Sighting system
něm. Zieleinrichtung, Zielvorrichtung, Richtmittel


Přístroje a zařízení určená k zamíření děla na cíl. Dělostřelecké zaměřovače umožňují střelbu přímou a nepřímou. Zaměřovače dělíme na závislé (hlaveň se pohybuje v souladu se záměrnou) a nezávislé (zamíření se provádí bez ohledu na polohu hlavně).


moždíř
ang. Mortar
něm. Mörser


Dělo s velmi krátkou hlavní velké ráže s možností náměru až 80 stupňů. Velmi těžká střela s velkým účinkem v cíli, vystřelovaná malou počáteční rychlostí na poměrně malou vzdálenost, ale s vysokou dopadovou rychlostí v cíli. Střelba možná pouze vrchní skupinou úhlů. Nyní se již nepoužívá, jeho úkoly převzala houfnice.


náboj
ang. Cartridge
dělený: Partial cartridge
úplný: Complete round
něm. Patrone


Celek složený ze střely, zapalovače, prachové náplně, iniciátoru, nábojnice a pomocných prvků. Náboj do minometu a raketometu neobsahuje nábojnici. Náboje se dělí na ostré, speciální (osvětlovací, dýmové) a pomocné (školní, cvičné).


náměr
ang. Quadrant angle
něm. Höhenrichtfeld


Svislý úhel, který svírá hlaveň při výstřelu s vodorovnou rovinou. Má hodnoty kladné (elevace) i záporné (deprese).


obsluha
ang. Crew, Gun detachment
něm. Bedienung


Nejmenší organická jednotka určená k bezprostřední obsluze děla.


odměr
ang. Traverse, Bearing
něm. Seitenrichtfeld


Stranový úhel mezi hlavním směrem střelby a polohou osy hlavně, určuje pohyb hlavně ve vodorovné rovině.


palná výška
ang. Height of gun axis
něm. Feuerhöhe


Výška vodorovné osy hlavně, též výška kolébkových čepů měřená od úrovně terénu.


počáteční rychlost střely
ang. Muzzle velocity
něm. Mündungsgeschwindigkeit


Maximální rychlost střely v okamžiku ukončení dodatečného zrychlujícího vlivu unikajících plynů, tj. krátce po opuštění hlavně.


polní děla
ang. Field gun
něm. Feeldgeschütz


Pozemní děla určená pro použití v poli, dělí se na:


a) lehká
- kanony do ráže 80 milimetrů, houfnice do ráže 100 milimetrů,


b) střední
- dříve hrubá, kanony a houfnice ráže nad 100 milimetrů až do 150 milimetrů,


c) těžká
- děla ráže nad 150 milimetrů.


protiletadlový kanon
ang. Anti-aircraft gun
něm. Flak, Fliegerabwehrkanone


Dělostřelecká hlavňová zbraň ke střelbě na vzdušné cíle, použitelná i proti cílům pozemním. Vyznačuje se vysokou počáteční rychlostí střely a kadencí. Jsou vybaveny složitými zaměřovači a automatickým nabíjením. Dělí se na malorážové (20-40 milimetrů), středorážové (40-60 milimetrů) a velkorážové.


protitankový kanon
ang. Anti-tank gun
něm. Pak, Panzerabweehrkanone


V předválečné československé armádě nazýván "kanon proti útočné vozbě". Poloautomatický kanon nízké stavby, menšího náměru (30-40 stupňů). Používá vždy jednotné střelivo. Vysoká počáteční rychlost střely, dlouhá hlaveň, vysoká přesnost.


ráže
ang. Calibre
něm. Kaliber, Rohrweite


Průměr vodicí části hlavně. U drážkovaných hlavní je to průměr vývrtu mezi protilehlými poli.


rychlost střelby (kadence)
ang. Rate of fire, rapidity of fire
něm. Feuergeschwindigkeit


Počet výstřelů za jednotku času z určité zbraně (počet ran za minutu).


šrapnel
ang. Shrapnel
něm. Schrapnell


Starší druh dělové střely, tenkostěnné tělo vyplněné kovovými kuličkami, které jsou při rozprasku rozhozeny výmetnou náplní. Má časovací zapalovač. Pro malý účinek a složitou výrobu se již nepoužívá.


tůčka
ang. Handspike
něm. Handspak, Richthebel


Připevněna v botce chobotu lafety (rameně lafety). Tůčkou dáváme dělu hrubý odměr tak, že se celé dělo pootočí na kolech.


úsťová brzda
ang. Muzzle brake
něm. Mündungsbremse


Pomáhá brzdit zákluz hlavně po výletu střely a snižuje tak zpětný ráz. Umožňuje snížit hmotnost děla a zvýšit jeho výkon.


vratník
ang. Pneumatic recuperator - vzduchový; Recuperator spring - zpruhový
něm. Vorholer


Vrací hlaveň po vykonaném zákluzu do původní polohy. Může být vzduchový, pružinový (zpruhový) nebo hydropneumatický.


zákluzová brzda
ang. Recoil brake
něm. Rücklauf bremze, Rohrbremse


Tlumí a ukončuje zpětný pohyb hlavně vykonaný při výstřelu. Snižuje vliv zpětného rázu na lafetu a zvyšuje stabilitu děla. Bývá kapalinová.


zapalovač
ang. Fuse, Time fuse - časovací, Base burster - dnový, Nose fuse - hlavový, Percussion fuse - nárazový, Combination fuse - dvojitý
něm. Zünder, Zünderart - druh zapalovače


Zařízení přivádějící střelu v určitém místě její dráhy k výbuchu. Dělí se na nárazové, časovací, dvojité a nekontaktní (bezdotykové). Podle umístění na hlavové, boční a dnové.


závěr
ang. Breech, Breech screw - šroubový
něm. Verschluß, Keilverschluß - klínový, Schraubenverschluß - šroubový


Mechanismus hlavňové zbraně určený k uzavírání nábojové komory hlavně při výstřelu. Těsní spalovací prostor a umožňuje iniciaci prachové náplně uložené v nábojnici. Jsou buď klínové nebo šroubové, pohybují se příčně k ose hlavně. Závěr obsahuje spušťadlo, pojistky a vyhazovač k vyjmutí nábojnice z nábojové komory. U těžkých minometů nabíjených odzadu se užívají závěry výklopné.
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-slovnik-t57581#208083 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more