Kučera, Pavel: Aero továrna letadel 1919 - 1945 a její letadla

     
Název knihy:
Name of the book:
Aero továrna letadel 1919 - 1945 a její letadla Aero aircraft factory 1919 - 1945 and its aircraft
Autor:
Author:
Pavel Kučera
Místo vydaní:
Published in:
Nevojice
Nakladatelství:
Publisher:
Jakab Publishing s.r.o.
Rok vydání:
Year of Publication:
2020
Počet stran :
Pages:
248
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-7648-024-7
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Slovo na úvod (3)
1: První měsíce a první letadla (5-22)
2: Vlastní jednomístné vojenské letouny (23-38)
3: Dopravní letouny počátků a další aktivity (39-53)
4: Dvoumístné vojenské letouny - hlavní doména rozvíjející se firmy (54-80)
5: Velké a opět dopravní letouny (80-107)
6: Expanze Aera a její hlavní doména - dvoumístné vojenské letouny (108-124)
7: Bombardovací jednoplošník, sportovní a opět cvičné dvouplošníky (125-145)
8: Krize počátu třicátych let a konečně větší vojenské zakázky (146-161)
9: Jednoplošníky na postupu (162-176)
10: Dvoumotorové licenční bombardovací letouny (177-191)
11: Zmařené naděje - nové dvoumotorové typy ze závěru 30. let (192-213)
12: Letecká výroba za okupace 1939 - 1945 (214-233)
Závěr (234)
Bokorysy letadel (236-247)
Letadla Aero 1939 - 1945 - Hlavní technické parametry (238)
Introduction (3)
1: First months and first planes (5-22)
2: Own single-seat military aircraft (23-38)
3: Transport aircraft of beginnings and other activities (39-53)
4: Two-seater military aircraft - the main domain of a growing company (54-80)
5: Large and again transport aircraft (80-107)
6: Expansion of Aero and its main domain - two-seater military aircraft (108-124)
7: Bomber monoplane, sports and training biplanes (125-145)
8: The crisis of the early 1930s and finally larger military contracts (146-161)
9: Progress planes (162-176)
10: Twin-engine licensed bombers (177-191)
11: Frustrated hopes - new twin-engine types from the late 1930s (192-213)
12: Air production during the occupation 1939 - 1945 (214-233)
Conclusion (234)
Aircraft side views (236-247)
Aircraft Aero 1939 - 1945 - Main technical parameters (238)
Anotace:
Anotation:
Autor Pavel Kučera patří mezi naše nejznámější letecké publicisty. Jako dlouholetý pracovník firmy Aero má k tomuto tématu velmi blízko. Jeho práce na 248 stranách detailně popisuje vznik naši slavné letecké továrny v roce 1919, její historii a velmi podrobně všechna vyráběná letadla včetně jejich parametrů od prvních kopii Hansa-Brandenburg až po nadějný střední bombardér Aero A-300 jehož vývoj přerušila okupace. Továrna vyráběla i dopravní letadla pro naše letecké dopravní společnosti a kniha jim věnuje rovněž náležitou pozornost. Práce se dále detailně věnuje i období od roku 1939 do roku 1945, kdy se v Aeru vyráběla letadla pro německou Luftwaffe. Výpravná publikace velkého formátu 230 x 297 mm je doplněna celkem 645 historickými fotografiemi a množstvím barevných bokorysů, nákresů skic. The author Pavel Kučera is one of our most famous aviation publicists. As a long-time employee of Aero, he is very close to this topic. His work on 248 pages describes in detail the establishment of our famous aircraft factory in 1919, its history and in great detail all aircraft produced, including their parameters from the first copies of Hansa-Brandenburg to the promising medium bomber Aero A-300 whose development was interrupted by occupation. The factory also produced airliners for our airlines, and the book also pays due attention to them. The work also deals in detail with the period from 1939 to 1945, when aircraft for the German Luftwaffe were manufactured in Aero. The large-format narrative publication 230 x 297 mm is supplemented by a total of 645 historical photographs and a number of color side views, sketch drawings.
Recenze:
Review:
V knihe sa okrem množstva dobových fotografií, nákresov a tabuliek mapujúcich produkciu podniku, sa nachádzajú aj medailóny venované kľúčovým osobnostiam továrne Aero, ktoré významne prispeli k jej činnosti. In addition to a number of period photographs, drawings and tables mapping the company's production, the book also contains medallions dedicated to key personalities of the Aero factory, who made a significant contribution to its activities.
URL : https://www.valka.cz/Kucera-Pavel-Aero-tovarna-letadel-1919-1945-a-jeji-letadla-t237277#655861 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more