Šiška, Jiří F.: Rudé hvězdy nad Afghánistánem, 2. díl, Nejdůležitější bojové operace 1979-1989

     
Název knihy:
Name of the book:
Rudé hvězdy nad Afghánistánem, 2. díl, Nejdůležitější bojové operace 1979-1989 Red Stars over Afghanistan, Part 2, The Most Important Combat Operations 1979-1989
Autor:
Author:
Jiří F. Šiška
Místo vydaní:
Published in:
Bratislava
Nakladatelství:
Publisher:
Magnet Press Slovakia
Rok vydání:
Year of Publication:
2018
Počet stran :
Pages:
184
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-89169-62-7
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Úvodní slovo autora (5)
1. Dunění bojů v ozvěnách afghánských hor (6)
2. Výzbroj a vybavení 40. armády (12)
3. Významné operace OKSVA (40)
4. Ztráty v afghánské válce (84)
5. Ztráty sovětského frontového letectva (86)
6. Sovětská vojska operující na území Afghánistánu (102)
7. Vzdušné síly - VVS 40. armády (118)
Doplňky (128)
Epilog (130)
Použitá literatura, prameny (131)
Vysvětlení některých použitých zkratek (132)
Barevná příloha (133)
Author's introduction (5)
1. The rumble of fighting in the echoes of the Afghan mountains (6)
2. Armament and equipment of the 40th Army (12)
3. Significant OKSVA operations (40)
4. Losses in the Afghan War (84)
5. Losses of the Soviet Front Air Force (86)
6. Soviet troops operating in Afghanistan (102)
7. Air Force - VVS 40th Army (118)
Accessories (128)
Epilogue (130)
References (131)
Explanation of some abbreviations used (132)
Color Annex (133)
Anotace:
Anotation:
Druhý diel úspešnej knihy Rudé hvězdy nad Afghánistánem, čerpajúcej námet z vojnového konfliktu v Afganistane trvajúceho deväť rokov, jeden mesiac a 19 dní.


Aj táto práca je výsledkom nemalého úsilia, s ktorým autor zhromažďoval dostupné údaje a osobné dokumentárne spomienky vojakov a vojenských pilotov nasadených počas tejto vojny v rokoch 1979 – 1989. Veľa podkladov, najmä fotografický materiál pre publikáciu, poskytli vojaci, ktorí potom v sovietsko-afganskom ozbrojenom konflikte padli alebo zomreli neskôr ako veteráni tejto vojny. Mnohí ďalší požiadali autora o zachovanie svojej anonymity s ohľadom na seba i svojich rodinných príslušní-kov. Autor predkladá čitateľovi nadobudnuté poznatky o viac ako 20 pozemných operáciách sovietskych vojsk v Afganistane i o leteckej podpore pozemných jednotiek. Ponúka tiež podrobný prehľad útvarov a jednotiek operujúcich na afganskom území vrátane Vzdušných síl 40. armády. Opäť prináša aj prehľad strát, zostrelov a poškodení lietadiel sovietskeho frontového letectva.


Okrem cca 230 autentických fotografií ponúka kniha aj farebné kresby 27 typov lietadiel a 15 typov pozemnej techniky. Publikácia obsahuje 184 strán a súčasťou knihy je aj 3 stranový rozkladací plagát s detailnou, vyše 50 cm dlhou kresbou lietadla Su-25.
The second part of the successful book Red Star over Afghanistan, drawing on the theme of the war in Afghanistan lasting nine years, one month and 19 days.


This work is also the result of considerable efforts, with which the author collected available data and personal documentary memoirs of soldiers and military pilots deployed during this war in 1979-1989. fell or died in armed conflict later than the veterans of this war. Many others have asked the author to maintain his anonymity with regard to himself and his family members. The author presents to the reader the acquired knowledge about more than 20 ground operations of Soviet troops in Afghanistan and about the air support of ground troops. It also offers a detailed overview of units and units operating in Afghan territory, including the 40th Army Air Force. Again, it brings an overview of losses, shootings and damage to aircraft of the Soviet Front Air Force.


In addition to about 230 authentic photographs, the book also offers color drawings of 27 types of aircraft and 15 types of ground technology. The publication contains 184 pages and the book also includes a 3-page folding poster with a detailed, more than 50 cm long drawing of the Su-25 aircraft.
Recenze:
Review:
Predchádzajúci diel - Rudé hvězdy nad Afghánistánem, 1. díl, Vrtulníky armádního letectva 1979-1989 Previous part - Red Stars over Afghanistan, part 1, Army Air Helicopters 1979-1989
URL : https://www.valka.cz/Siska-Jiri-F-Rude-hvezdy-nad-Afghanistanem-2-dil-Nejdulezitejsi-bojove-operace-1979-1989-t237508#656559 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more