Main Menu
User Menu

Military history website

Adamsit (DM)

Adamsit

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

ADAMSIT (DM)
(dráždivá látka)


Adamsit bol pomenovaný podľa chemika Adamsa, ktorý túto látku navrhol pre bojové použitie. Príznaky zasiahnutia sú výraznejšie po skončení expozície, než v jej priebehu. Stupeň závažnosti a trvania účinkov závisí od koncentrácie. Príznakmi po expozícii sú pálenie a sťahovanie hrudníku, neustály kašeľ, pálenie v nose a hrdle a depresia. V špecifických prípadoch môže byť smrteľný. Terén kontaminuje na 30-60 minút.


základné údaje:
názov: adamsit
označenie: DM
ďalšie názvy:
registračné číslo CAS: 578-94-9


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: 10-chloro-5,10-dihydrofenarzazinín (?)
vzorec: C12H9AsClN
molekulová hmotnosť: 277,58
bežný fyzikálny stav: žltá až žltozelená kryštalická látka
zápach: nevýrazný, dráždivý
teplota varu: 410°C, rozkladá sa
teplota topenia: 195°C s miernym rozkladom
hustota: tuhej látky:
1,672 g/ml pri 0°C
1,648 g/ml pri 20°C
tlak pár: pri bežnej teplote zanedbateľný
teplota vzplanutia: nehorľavý
teplota rozkladu: mierny rozklad pri 195°C; 0,02% za min. pri 200°C; 0,15% za min. pri 250°C
rozpustnosť: vo vode: 44 mg/l pri 37°C; mierne rozpustný v acetóne, alkoholoch, tetrachlóretáne
hydrolýza: tuhý hydrolyzuje pomaly, lebo je pokrytý ochrannou vrstvou oxidu; pri vyššej teplote, alebo rozdelený hydrolyzuje rýchlo za vzniku toxických produktov, ktoré môžu kontaminovať vodu a potraviny; ochranu pred hydrolýzou poskytujú kyslé roztoky, napríklad roztok kyseliny chlorovodíkovej: 0,5% pri bežnej teplote, alebo 0,8% pri teplotách 70-80°C
stálosť pri uskladnení: čistý je stály aspoň rok pri bežnej teplote; môže sa uchovávať v hliníkových nádobách, alebo nádobách z nerezovej ocele aspoň 2 roky pri teplote 71°C, nádoby však koroduje
reakcie s kovmi a inými materiálmi: koroduje železo, bronz a mosadzzdroje:
POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005
URL : https://www.valka.cz/Adamsit-DM-t107213#382060Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

toxicita:
oči: pálenie a dráždenie
pokožka: -
vdychovanie: dráždenie
ochrana: ochranná maska
typ látky: dráždivá látka
účinok: rýchlyodhad toxicity:
účinok
spôsob kontaktu
účinná dávka
doba expozície
exponent toxicity
spoľahlivosť údaju
smrť
vdychovanie/očný kontakt
LD50:1) 11000 mg.min./m3
LD50:2) 40000-75000 mg.min./m3
2-240 min.
?
nízka
neznesiteľný
vdychovanie/očný kontakt
ED50:1) 22-150 mg.min./m3
ED50:2) 10 mg.min./m3
1 min.
?
nízka
prahové efekty, dráždenie krku
vdychovanie/očný kontakt
ED50:1) menej ako 1 mg.min./m3
ED50:2) 0,04 mg/m3
1 min.
?
nízkazdroje:
1) POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
2) Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005
URL : https://www.valka.cz/Adamsit-DM-t107213#382062Version : 0
MOD