RUM - kmeňový list / kmeňová kniha

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Kmeňový list
Grundbuchblatt


Kmeňový list (Grundbuchblatt) bol súčasťou hlavnej kmeňovej knihy (Hauptgrundbuch), ktorej vedením bola poverená správna komisia pri náhradnom prápore podľa predpisu o vedení stavu v c.k. vojsku (B-9, Vorschrift über die Standesführung im k.k. Heere) z roku 1887. Kmeňové listy boli vedené pre všetky vojenské osoby a kone, včetne koní ťažných a somárov na nosenie nákladu. Podkladom boli výťahy z odvodných protokolov, údaje z osobných vestníkov (Personalverordnungsblatt), výnosy a nariadenia ministerstva vojny a vyšších veliteľstiev, výťahy z matrík a súdnych rozsudkov; pre kone i výpisy z licitačných protokolov. Do kmeňového listu sa zapisovalo menovanie do hodnosti, strata hodnosti, preradenie, preloženie, prepožičanie šľachtického stavu, rádu alebo vyznamenania, zmena mena, náboženského vyznania, domovskej príslušnosti, ako aj zmeny manželského stavu, zväčšenie či zmenšenie rodiny a samozrejme ukončenie služobného pomeru. Pri preložení k inému kmeňovému telesu putovala s vojakom (koňom) aj kópia kmeňového listu.


Tento systém prevzala po páde monarchie bez výrazných zmien aj armáda novovzniknutej Československej republiky a niekolko rokov ho naďalej používala.


Milan Hodík, Pavel Landa: Švejk – fikce a fakta; Naše vojsko s.r.o. Praha 2006, ISBN 80-206-0814-1
URL : https://www.valka.cz/RUM-kmenovy-list-kmenova-kniha-t68092#239411 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more