Main Menu
User Menu

Military history website

Alligator


Vehicles introduced into the armament of the Armed forces SR
Alligator PVS - mobile command post
Alligator FR - sapper version
Alligator VPC (PCM) - the police version
Alligator RCHBO - vehicle radiation, chemical and biological protection
Alligator DPP - artillery movable observation post


Prototypes
Alligator PPS - observation reconnaissance habitat
Alligator PLN - the vehicle of the forward air návodčího
Alligator Mini-Samson - armored car with bezosádkovou towers Mini-Samson
__________________

AMV 4x4 Geccon - armored carProjects
Alligator PSO - the vehicle for peacekeeping missions
Aligator 4x4 MASTER.
URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-t9028#109688Version : 0
three types of Aligatorov led seba
source: mosr.sk

zľava: PVS, ZV, PCM.
SVK - Aligátor -


URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-t9028#193150Version : 0
MOD
Project ALIGATOR 4x4

Úvodné work on the project ALIGATOR 4x4 PVS (pojazdné veliteľské post) boli ongoing súkromnou konštrukčno-developmental spoločnosťou Transmisie s. r. o., Martin in 1993 in the context of it podnikateľského intentions. Prezentácia of the project on the MO SR and before vedecko-technical council of MO SR prebehla v decembri 1993. In januári 1994 was between TSG TEES, w.p., Martin and Transmisie, s. r. o., Martin podpísaná collateral or on the budúcej zmluve on the development of the product ALIGATOR. On potvrdenie opodstatnenosti vývoja bola on the basis of this zmluvy spoločnosťou Transmisie s. r. o., Martin developed techno-economic štúdia.

Vedecko-technical council of the MO SR of the day 31. maya 1994 approved the overall conclusion of the type of military-technical analysis (simmilar len "CZ T VTER"). CZ T VTER on ľahký, rýchly, paddle, obrnený transporter – ALIGATOR 4x4 bol ministrom defense of the SR approved in 1994. Súčasťou approved CZ T VTER boli tactical-technical format requirements for product development.

Product development ALIGATOR 4x4 bol ako project štátnej order approved uznesením government of the SLOVAK republic no. 391 zo of the day 30. 5. 1995. On riešenie role in the 1995 bola podpísaná collateral or granting a prostriedkov zo štátneho budget of rozpočtovej chapter of the Ministry of hospodárstva SR June 1995 between zmluvnými parties Ministerstvom hospodárstva SR and Ministerstvom defense SR ako objednávateľmi and ZTS TEES, w.p., Martin ako zhotoviteľom diela. In 1996 bola collateral or widespread Doplnkom no 1 pristupujúce zmluvné party – spoločnosť Kerametal, a.s. Bratislava ako objednávateľ C and spoločnosť Transmisie s. r. o., Martin ako zhotoviteľ B. Pristúpenie company Kerametal, a.with. Bratislava into the project was initiated by ZTS TEES, w.p., Martin and Transmisie, s. r. o., Martin from dôvodu lack of finančných prostriedkov on riešenie role.

The process riešenia vývoja of the product, its financovanie and procedure in bol zabezpečovaný under priamou control and riadením Oponentskej council tvorenej agents MH SR, MF SR, Kerametal, a.with. Bratislava, ZTS TEES, a.s. Martin and Transmisie, and.s. Martin. MO SR sa on the development of podieľalo nefinančným vkladom, t.j. výkonmi your technical and skúšobných ústavov in the process skúšok, dohľadom over vývojom and vykonaním military skúšok on the prototype of the vehicle ALIGATOR 4x4 PVS and the ALIGATOR 4x4 PC (designed and odovzdaný to používania MV SR).

After the termination of the vývoja bol podiel členov združenia-vlastníkov licencie on the vehicle ALIGATOR 4x4 PVS and PC nasledovný :
(in thousand Eur)
MH SR MO SR MV SR Kerametal SYSTEC TOGETHER
(PVS+PC) 2 318,32 1 515,72 108,99 3 256,76 307,95 6 801,64
PODIEL % 29,2% 19,7% 1,5% to 45.2% to 4.4% 100,000%


After the termination of the vývoja on the basis of Zmluvy on the granting of licencie for the production of vozidiel ALIGATOR 4x4 PVS has secured the production of nadobúdateľ licencie ZTS TEES Defence, and.s. Martin, or after a change to the name of the DMD Mobiltec, and.s. Martin. Dad collateral or practically enable the designated výrobcovi vyrobiť the first 8 kusov vozidiel ALIGATOR 4x4 pre OS SR and in the year 2002, the boli from them 2 pieces of vozidiel ALIGATOR 4x4 PVS prerobené on ženijnú verziu pridaním mínohľadačky type VALON vo VOP 027 Trencin, w.p.

After the demise of the pôvodného manufacturers (successor vlastníckych rights SYSTEC, and.s. Martin) owners licenčnej dokumentácie pristúpili to the selection of new manufacturers vozidiel ALIGATOR 4x4. Licenčná collateral or for the production of ALIGATOR 4x4 PVS and its modifikácií bola uzatvorená in decembri 2003 poskytovateľmi licencie, ktorými are: MO SR, MV SR, MH SR, KERAMETAL, a.s. Bratislava, SYSTEC, and.s. Martin and nadobúdateľom licencie – výrobcom VOP 027 Trencin, w.p.

Nasledovala collateral or on the uzavretí budúcej zmluvy on dodanie 103 kusov vozidiel pre OS SR v rokoch 2004 - 2010 uzatvorená between VOP 027 Trencin, w.p. and Úradom pre investície and akvizície MO SR (ÚIA MO SR). In 2004 bola podpísaná realizačná collateral or for the supply of 20 kusov vozidiel pre armed forces SR uzatvorená between ÚIA MO SR and VOP 027, w.p., Trenčín ako výrobcom.

In rokoch 2004 - 2008, the bol implemented the development of nadstavieb the vehicle ALIGATOR 4x4: PK RCHBO - prieskumný assy RCHBO, DPP - delostrelecký prieskumný prostriedok, PLN - vehicle predsunutého air navádzača, on the basis of požiadaviek individual zložiek of the armed forces SR and uzatvorených zmlúv and ich dodatkov. Pri realizácii vývoja nadstavieb PK RCHBO, the DPP and PLN bolo preinvestovaných of approximately 3.8 million. EUROS on production of prototypov and subsequently boli tieto prototypes odovzdané to používania OS SR.

Obstarávanie vozidiel ALIGATOR 4x4 vo všetkých verziách nadstavieb bolo mortgaged from dôvodu high price of the vehicle základnej version of PVS (moving veliteľské point) by decision of the minister of defence of the SR in januári 2008.

V súčasnosti are to používania in OS SR established and are in use vozidlá ALIGATOR 4x4 with týmito extensions:
- ALIGATOR 4x4 PVS - moving veliteľské point since 2000,
- ALIGATOR 4x4 FR - ženijná verzia since 2002,
- ALIGATOR 4x4 VPC - verzia pre vojenskú police in the first place since the year 2005,
- ALIGATOR 4x4 PK RCHBO - prieskumný assy RCHBO since 2007,
- ALIGATOR 4x4 DPP - delostrelecký prieskumný prostriedok since 2007,
- ALIGATOR 4x4 PLN - advance air navádzač since 2008.

The number of obstaraných vozidiel pre OS SR to the year 2011:
Názov 2001 2002 2005 2006 2008 Pretty
ALIGATOR 4x4: ks ks ks ks ks ks
RCHBO 5 5
DPP 4 4
VPC 6 2 8
PLN 1 1
PVS6* 4 9 19
ER 2* 2
PRETTY6 2 10 20 1 39

* - pôvodne 8 pcs and 2 pcs PVS prerobené on ženijnú verziu in 2002

From hľadiska poznatkov OS SR from používania vozidiel and perspektívy ďalšieho použitia is limitujúca nedostatočná prepravná capacity of the beds, "lack of principles" miesta pre crew in zadnom priestore, "lack of principles" miesta pre uloženie material the crew in fulfilling this surgical task.

www.rokovania.sk
.
URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-t9028#588929Version : 0
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jestli někdo nevíte jakého stupně balistické ochrany podle norem NATO STANAG má vozidlo aligator děkuju
URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-t9028#280773Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Podľa údajov z VTÚ Liptovský Mikuláš má vozidlo Aligátor balistickú ochranu podľa normy STANAG 4569 Stupeň 1.
URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-t9028#280869Version : 0
MOD