Main Menu
User Menu

Military history website

Kapitán 1. stupně

Captain 1st Rank

Капитан 1-го ранга

Česky: Kapitán 1. stupně
English: Captain 1st Rank
По-русски: Капитан 1-го ранга
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Kapitán
Link to the Dictionary Entry Captain
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Kapitan-1-stupne-t241900#668940Version : 0
MOD
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

RoBoT

Neviem, ako je to v jazyku českom, ale v slovenčine je táto hodnosť kodifikovaná ako kapitán 1. triedy, nie stupňa. Svedčia o tom zákonné normy pre získanie tejto hodnosti (napr. vyhláška č. 182/2001 Z.z.).

Je v českých právnych normách definovaný pojem kapitán 1. stupně? Medaile majú stupne (napr. Rad Suvorova), ale domnievam sa, že námornícke hodnosti by mali byť aj v češtine odstupňované v triedach, nie v stupňoch.

plavba.nsat.sk
www.minedu.sk
URL : https://www.valka.cz/Kapitan-1-stupne-t241900#671800Version : 0
MOD