Ministerstvo národní obrany [1939-1945]

Ministry of National Defence / Ministerstvo národnej obrany
     
Název:
Name:
Ministerstvo národní obrany Ministry of National Defence
Originální název:
Original Name:
Ministerstvo národnej obrany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.03.1939
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
14.03.1939-DD.MM.1945 Vláda Slovenskej republiky
14.03.1939-DD.MM.1945 Government of Slovak Republic
Dislokace:
Deployed:
13.03.1939-DD.MM.1945 Bratislava, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
14.03.1939-27.08.1944 Čatloš, Ferdinand (Generál I. triedy)
27.08.1944-29.08.1944 Turanec, Jozef (Generál II. triedy)
30.08.1944-05.09.1944 Pulanich, Anton (Generál I. triedy)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.pulib.sk
fenrir.psp.cz
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-narodni-obrany-1939-1945-t49253#505258 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ministerstvo národnej obrany vzniklo na základe vládneho nariadenia č.4. z r. 1939 o zriadení úradov slovenského štátu. MNO vzniklo ako novovytvorené (spolu s S Ministertvom zahraničných vecí).
V roku 1939 sa Ministerstvo národnej obrany skladalo z troch odborov a Hlavného vojenského veliteľstva. Minister obrany bol zároveň veliteľom Hlavného vojenského veliteľstva, ktorému boli podriadené 3 Vyššie veliteľstvá (Vyššie veliteľstvo 1 Trenčín, Vyššie veliteľstvo 2 Banská Bystrica a Vyššie veliteľstvo 3 Prešov. Okrem týchto veliteľstiev velilo Hlavné vojenské veliteľstvo niektorým útvarom a zariadeniam Slovenskej armády priamo.V roku 1940 (na základe zákona 221/1940) bol v podriadenosti MNO vytvorený Letecký úrad (určený na obstarávanievecí civilného letectva), pričom MNO zároveň prevzalo pôsobnosť v oblasti letectva od Ministerstva dopravy a verejných prác. Zároveň týmto zákonom prešiel do podriadenosti MNO aj štátny hydrologicky a meteorologický ústav (zriadený zákonom 295/1939). Súčasne s touto zmenou boli do pôsobnosti Štátneho hydrologického a meteorologického ústavu prevedené Agrometeorologické stanice z pôsobnosti Štátneho poľnohospodárskeho výskumného ústavu.


Zdroj: www.pulib.sk
fenrir.psp.cz
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-narodni-obrany-1939-1945-t49253#346049 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more