Main Menu
User Menu

Military history website

Námořní praporčík

Midshipman

Midshipman

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Česky: Námořní praporčík
English: Midshipman
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo --
Link to the Dictionary Entry --
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Namorni-praporcik-t241760#668689Version : 0
MOD