Smith & Wesson Safety Hammerless Model (New Departure)

revolver
     
Název:
Name:
Smith & Wesson Safety Hammerless Model Smith & Wesson Safety Hammerless Model
Originální název:
Original Name:
Smith & Wesson Safety Hammerless Model
Kategorie:
Category:
revolver revolver
Výrobce:
Producer:
Smith & Wesson Holding Corporation, Springfield, Massachusetts, USA
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
0,418 kg 0.92 lb
Ráže:
Calibre:
.32, .38
Náboj:
Cartridge:
32 Smith & Wesson, 38 Smith & Wesson
Délka:
Length:
185 mm 7,28in
Délka hlavně:
Barrel Length:
89 mm 3,5in
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
5
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min - rpm
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
215 m/s 705.5 ft/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Technické údaje platí pro model ráže .32 s hlavní o délce 3,5 palce./Specification for Model of .32 caliber with 3,5in barrel length.
Zdroje:
Sources:
www.panzer.cz

URL : https://www.valka.cz/Smith-Wesson-Safety-Hammerless-Model-New-Departure-t11985#388791 Version : 0

Úvod
Zrod revolveru Safety Hammerless, v dobových reklamních prospektech nazývaný též New Departure, byl přímým důsledkem neustálých inovací, se kterými v oblasti krátkých palných zbraní firma Smith & Wesson překvapovala zákazníky i ostatní hráče na trhu.


Počátkem 80. let 19. století přesto musela firma čelit stále sílícímu tlaku konkurence, když ostatní zbrojovky začínaly dotahovat technologický náskok, který firma před lety získala.


V té době již stál v čele springfieldské zbrojovky jediný představitel, a to Daniel Wesson, neboť jeho dlouholetý společník a spoluzakladatel firmy Horace Smith odešel roku 1874 na odpočinek. Wesson si byl vědom, že pouze neustálá invence a vylepšování stavájících kontrukcí jejich revolverů firmě i nadále zaručí pozici na špici trhu s krátkými zbraněmi. Proto se neustále snažil zavádět do výroby nové modely, kterými by oslovil co největší spektrum zákazníků.


V druhé polovině 70. let firma uvedla na trh malé kapesní revolvery se "zlamovací" kontrukcí a jednočinným spoušťovým mechanismem, jako například Smith & Wesson .38 Single-Action. Od roku 1880 pak přišly na trh obdobné revolvery, avšak s dvojčinným spoušťovým mechanismem.


V roce 1887 pak tuto řadu doplnily revolvery označované jako Safety Hammerless čili něco jako "Bezpečné (či jištěné) bezkohoutové", dnes je toto spoušťové ústrojí známé jako DAO (Double Action Only - pouze spoušťové napínání).


Revolver samozřejmě kohout měl (resp. kladívko), avšak skrytý, bez možnosti jeho natažení palcem jako u naprosté většiny dosavadních revolverů.


O úplnou novinku ovšem nešlo; zbraně podobné koncepce se v Anglii vyráběly již v 50. letech 19. století.


Koncepce
Prvním modelem nové řady revolverů se stal pětiranový model ráže .38 Smith & Wesson.


Je ovšem zajímavé, že ačkoliv revolvery Safety byly určeny k osobní ochraně a svou koncepcí se jednalo o vyloženě kapesní zbraně, první výrobní série byla vybavena nejen krátkými hlavněmi o délce 3 a čtvrt palce, ale též relativně dlouhými hlavněmi o délkách 4 a 5 palců. Wesson totiž současně revolver představoval jako tzv. "House Gun", zbraň na doma, která je někde uložena v šuplíku, připravená k obraně obydlí, přičemž zde delší hlaveň nebyla na závadu, ale spíše naopak. Wesson zřejmě hodlal pokrýt co nejširší spektrum spotřebitelů a nechat ruku trhu, ať sama rozhodne.


Obecně se ovšem jednalo o revolver určený ke skrytému nošení, rychlému tasení a použití na nejkratší vzdálenost. Tomu bylo vše podřízeno. K rychlému a spolehlivému tasení byla rukojeť zaoblena a v celé zadní části zbraně absentovaly jakékoliv hrany a výstupky o něž se mohl revolver při vytahování z kapsy zachytit. Na svou dobu neobvyklá byla volba spoušťového ústrojí se skrytým kladívkem. Toto řešení odstranilo riziko zachycení palečníku kohoutu za podšívku oděvu při tasení zbraně, dále vyloučilo nebezpečí zablokování kohoutu látkou při nouzové střelbě uvnitř kapsy apod.


Jediná nevýhoda DAO systému, totiž malá přesnost, byla zcela irelevantní při střelbě do tří metrů, v níž se řeší drtivá většina sebeobranných situací. Navíc v publikaci A. C. Goulda s názvem "The Modern American Pistol and Revolver" z roku 1888 se uvádí s touto zbran následující zkušenost:


"Byli jsme plni pochybností o naší schopnosti zajistit přesnou střelbu nebo ji pozorovat u jiných; ale zkouška nás plně přesvědčila, že s praxí by se člověk mohl téměř, ne-li zcela, vyrovnat výkonům s jednočinným revolverem.


Člověk se brzy seznámí s funkcí této zbraně. Na spoušť je aplikován tlak až k bodu, kdy je zapotřebí poslední unce tlaku ke spuštění. Tento bod lze snadno detekovat; před domáčknutím se provede opatrné zamíření, domáčkne se spoušť a zbraň spustí."Jiný autor, A. L. A. Himmelwright ve své knize "Pistol and Revolver Shooting" z roku 1904 konstatuje: "Se 4 palcovou hlavní je výše uvedená kapesní zbraň schopna střílet pravidelně do kruhu 2 palců na 20 yardů."


K dosažení maximální bezpečnosti byla také do hřbetu rukojeti zapracována dlaňová pojistka – nebyla-li rukojeť plně sevřena v dlani a vyčnívající odpružené stiskátko zatlačeno do rukojeti, nedošlo k odblokování spoušťového mechanismu. Po uvolnění sevření se pojistka vrátila do výchozí pozice tlakem pružiny a zbraň byla opět zajištěna. Tato pojistka byla dílem samotného Daniela B. Wessona. Díky této pojistce zbraň získala přezdívku "Lemon Squeezer" (Vymačkávač citrónů).


Jak už jsem řekli, jedna ze dvou hlavních rolí, v níž byla nová zbraň prezentována jako "zbraň do kapsy a do domu" (jak uváděly dobové reklamní materiály) byl tzv. "revolver do nočního stolku". Hlavním smyslem pojistky byla ochrana před nežádoucí manipulací například dětí. Ve výše zmíněné knize "The Modern American Pistol and Revolver" autor konstatuje, že dítě obvykle nemá dost síly, aby překonalo odpor dlaňové pojistky a spouště.


Pokrokový byl i materiál rukojeti, neboť byla použita tvrdá guma, jednak tlumící zpětný ráz, jednak omezující klouzání rukojeti v dlani.


Další vývoj
Již jsme si řekli, že jako první se roku 1887 na trhu objevil 1. model v ráži 38. V dobovém tisku, konkrétně v časopisu The Rifle z dubna 1887 je reklama firmy Smith & Wesson, v níž se praví:


"Ráže .38, hmotnost 18 a půl unce. NYNÍ PŘIPRAVEN. Kalibry .32 a .44 v přípravě."


Zdá se tedy, že firma zamýšlela nový model uvést na trh ve všech třech základních rážích té doby. Avšak zatímco model v ráži .32 S&W se objevil již v únoru roku 1888, zbraně v ráži .44 se nikdy do výroby nedostaly.Dobová kresba používaná firmou S&W v inzerátech. Podle způsobu uzamčení se jedná o rané provedení, odpovídající buď 2. modelu ráže .38 nebo prvnímu modelu ráže .32. Tato verze s krátkou hlavní (vyráběly se hlavněmi délek 35 mm - 1 3/8 palce, 38 mm - 1,5 palce, 51 mm - 2 palce, 64 mm - 2,5 palce) bývala často označována jako Bicycle Gun, tedy zbraň určenou na obranu tehdy stále početnějších cyklistů před dotírajícími psy
Zdroj: www.flickr.comDále v inzerátech mimo jiné také stálo:
„Popsaná zbraň je určena pro použití vojáky, policisty nebo těmi, kteří jsou nuceni používat tuto obrannou zbraň rychle a efektivně…“


Zdá se, že D. Wesson měl skutečně ambici tuto zbraň prodat ozbrojeným silám USA, i když koncepce tohoto revolveru do představy vojenské zbraně příliš nezapadala.


V té době však americká výzbrojní komise skutečně shodou okolností hledala náhradu za revolvery Colt Single Action Army Model 1873, přičemž ve specifikaci byl požadavek na ráži 38.


Dnes není zcela přesně známo, co komisi ke snížení ráže z dosavadní pětačtyřicítky vedlo(služebním nábojem používaným tehdy v Coltech SAA byl 45 Colt Government). Možná šlo o experimenty s vývojem v oblasti pušek a bezdýmného prachu, které vedly v té době například ve Francii k zavedení na tu dobu relativně malé ráže 8 mm Lebel u své nové vojenské pušky Lebel 1886.


Bohužel je třeba říci, že černoprachové náboje ráže 38 pro revolvery se v budoucích válkách neosvědčily pro malý účinek a později byly opět nahrazeny "pětačtyřicítkovými" náboji (nejprve roku 1909 nábojem 45 Colt a později 45 ACP).


Armádní testy
To jsme však již hodně odbočili, vraťme se proto k vládnímu kontraktu. Výzbrojní komise objednala od firem Colt a Smith & Wesson po 100 kusech revolverů ke srovnávacím testům, přičemž ve specifikaci byla u obou zbraní požadována délka hlavně 6 palců.


Zatímco firma Colt předložila svoji žhavou novinku - Colt Model 1889, první revolver světa s bočně výklopným válcem, Wesson do soutěže poslal model Safety Hammerless.


V testech se Smith & Wesson ukázal jako přesnější, (na vzdálenost 25 yardů měl Smith & Wesson rozptyl 62 mm a Colt 64 mm), avšak náboj 38 Long Colt měl o něco větší výkon (disponoval jak těžší střelou, tak větší prachovou náplní), takže Colt zase uspěl v testu průbojnosti: v borovicových špalcích pronikla střela z Coltu ze vzdálenosti 100 yardů do hloubky 95 mm, zatímco střela Smith & Wessonu do hloubky 82 mm.


Následoval test rychlosti přebíjení. Obě zbraně testoval stejný střelec, přičemž střelba začínala i končila s prázdnými komorami. Šestiranový Colt vystřílel tři válce (18 ran) za 1 minutu 13 sekund. Pětiranový Smith & Wesson vypálil odpovídajících 18 ran za 52,5 sekundy a 20 ran (čtyři válce) za 54 sekund.


Pak přišly na řadu zátěžové testy. Střílelo se 50 sérií po 12 ranách ze zbraněmi nečištěnými (je třeba vzít v úvahu, že stále ještě šlo o náboje na černý prach) a zasypávanými průběžně jemným prachem. Colt si vedl poněkud hůře, občas nefungoval v dvojčinném režimu a musel být napínán ručně, avšak vyklopení a zaklopení válce problém vyřešilo. Spoušť Smith & Wessonu se ve dvou případech zasekla v zadní poloze a musela být do přední polohy stažena ručně.


Poslední zkouškou byla zkouška odolnosti. Oba revolvery byly záměrně odmaštěny a pomocí lázně v chemikáliích byla na jejich povrchu vyvolána koroze. Pak byly zbraně demontovány a prozkoumány. Obě zbraně byly celé rezavé, na jejich rozevření k nabití musela být použita palička. Colt nicméně po vyčištění komor fungoval, zatímco u Smith & Wessonu praskla bicí pružina. Test byl opakován, avšak se stejným výsledkem.


Patrně tento poslední test definitivně zlomil Smith & Wessonu vaz, ačkoliv například střelba zaprášenou zbraní je v armádě daleko běžnější než zbraň zcela zrezivělá.


Výsledkem testů nicméně bylo zavedení v roli nové poboční zbraně ozbrojených sil USA revolveru, jenž byl od toho okamžiku označován jako Colt Model 1892.


Produkce
Ačkoliv tedy zbraň v armádních testech neuspěla, mezi civilními zákazníky si rozhodně svůj odbyt našla, neboť se vyráběla až do roku 1940 a vzniklo celkem půl milionu exemplářů!


V průběhu výroby se pochopitelně konstrukce několikrát změnila, ať už z důvodu ergonomie, či technologických požadavků v při výrobě.


Následující tabulka přináší kompletní přehled vyráběných verzí:


     
ModelObdobí výrobySériová číslaPoznámka
32 S&W 1. model1888 - 19021-91417Tlačítko zámku rámu uprostřed zadní části příčky
32 S&W 2. model1902-190991418-169999Kruhové hmatníky zámku rámu po stranách zadní části příčky;muška upevněná kolíkem
32 S&W 3. model1909-1937170000-242981Kruhové hmatníky zámku rámu po stranách zadní části příčky;muška pevnou součástí hlavně
ModelObdobí výrobySériová číslaPoznámka
38 S&W 1. modelpouze 18871-5250Podlouhlé hmatníky zámku rámu po stranách střední části příčky nad válcem
38 S&W 2. model1887-18905251-42483Tlačítko zámku rámu uprostřed zadní části příčky
38 S&W 3. model1890-1898 42484-116002Výkyvné tlačítko zámku rámu uprostřed zadní části příčky, zadní část rámu s výstupkem pod tlačítkem
38 S&W 4. model1898-1907116003-220000Kruhové hmatníky zámku rámu po stranách zadní části příčky;muška upevněná kolíkem
38 S&W 5. model1907-1940220001-261493Kruhové hmatníky zámku rámu po stranách zadní části příčky;muška pevnou součástí hlavněTechnický popis
Jedná se o výhradně dvojčinný pětiranový revolver s děleným rámem a hromadným vyhazováním nábojnic. Obě části rámu jsou spojeny otočným kloubem v přední části rámu pod hlavní. Uzamčení rámu je řešeno západkou v horní zadní části rámu. Rám se vyráběl ve dvou velikostech; rám rpo ráži .32 byl menší, označoval se jako velikost 1 1/2, zatímco větší osmatřicítky používaly rám označovaný jako velikost 2.


Po uvolnění této západky je možno hlaveň s válcem sklopit směrem dolů. Uvnitř kloubu se nachází sestava vačky se závorou. Palec vačky (ukrytý ve výstupku pod hlavní, tvořícím kryt tyčky vyhazovače) se opírá o čelo tyčky, tvořící osu otáčení válce a současně hvězdicového vyhazovače nábojnic. Při sklápění směrem dolů se hrana závory opře o čelo rámu a přidržuje tak vačku ve stále stejné poloze vůči hlavni, která pokračuje ve sklápění. Tyčka vyhazovače je tak tlačena proti palci vačky a proti odporu vinuté pružiny se vysouvá z válce. Výstupky hvězdice se zaklesnou za okraje nábojnic a ty jsou tak vyhozeny z komor.Dobový obrázek ilustrující výše popsanou činnost. Rám je rozevřen, vyhazovač vysunut z válce, nábojnice vyhozeny. Podle způsobu uzamčení rámu se jedná o 3. model ráže .38
Zdroj obrázku: www.flickr.comPo otevření rámu do maximální polohy je závora odsunuta a uvolní tak vačku. Ta se tlakem pružiny vyhazovače pootočí zpět do výchozí polohy a vyhazovač zaskočí zpět. Nyní je revolver možno nabít zasunutím nových nábojů do komor válce. Po zvednutí hlavně zpět do výchozí polohy západka zajistí uzamčení rámu. Zbraň je připravena ke střelbě.


Revolver je vybaven výhradně dvojčinným spoušťovým mechanismem (DAO). Tlakem na spoušť je iniciován pohyb spoušťové páky, z níž se přenáší na páčku aretační západky, posunovač a kohout. Aretační západka, situovaná v zadní části spodní příčky rámu, poklesne, čímž odblokuje válec. Posunovač svým koncem narazí do vybrání růžice ve středu zadního čela válce a začne otáčet válcem. Válec se otáčí po směru hodinových ručiček. Současně spoušťová páka, zachycená za ozub kladívka, je tlačí proti odporu bicí pružiny vzad.


Jakmile se válec pootočí, odpružená aretační západka opět vyskočí vzhůru a zapadne do aretačního otvoru na válci. Tím je válec zajištěn s komorou přesně nastavenou proti hlavni. Spoušťová páka pokračuje v pohybu, dokud ozub kladívka nevyklouzne se záběru. Kladívko je potom bicí pružinou vrženo vpřed a udeří na odpružený inerční úderník v rámu, který zabezpečí nápich zápalky a odpálení náboje. Po uvolnění spouště je možno celý cyklus opakovat.


Jak již bylo uvedeno výše, do tohoto mechanismu byla zapracována samočinná dlaňová pojistka, která, není-li stlačena, blokuje pohyb kladívka vzad.Dobové schéma dlaňové pojistky modelu Safety Hammerless. Podle způsobu uzamčení se jedná o vůbec 1. model ráže .38. Součástky: A páka dlaňové pojistky, B západka pojistky, C kladívko, D spoušť, F bicí pružina, G pružina západky. Kladívko C je tlačeno spouští D a otáčí se kolem čepu vzad. Tento pohyb však blokuje západka pojistky B. Po uchopení rukojeti a jejím sevření je do rámu vtlačena páka dlaňové pojistky A, jejíž nálitek stlačí spodní konec západky pojistky B. Západka se pootočí kolem svého čepu a její horní konec se nadzvihne. Kladívko C se nyní může pohybovat pod ní. Po uvolnění rukojeti pružina pojistky G opět vrátí západku B do výchozí polohy a pohyb kladívka vzad je opět znemožněn
Zdroj obrázku: www.gutenberg.orgVálec byl komorovaný pro náboje .32 S&W a .38 S&W, v obou případech byl pětikomorový, s vylehčovacími žlábky.


Délka hlavně kolísala mezi 35 mm a 152 mm. Mířidla byla pevná, mužka byla listová, poměrně úzká, také hledí bylo tvořeno dvěma úzkými výstupky. Povrchové úpravy zahrnovaly modření nebo niklování. Rukojeť bývala gumová, dřevěná nebo za příplatek perleťová.


Závěr
Revolver ve své době představoval značně nadčasovou konstrukci a od Daniela Wessona to chtělo značnou dávku odvahy, uvést na trh revolver tak nezvyklé konstrukce. Zbraň ovšem zaznamenala značný obchodní úspěch. Výroba roku 1940 nebyla ukončena proto, že by po zbrani již nebyla poptávka, nýbrž proto, že firma Smith & Wesson zahájila dodávky válečné produkce do Velké Británie a zemí Britského společenství. Výrobní linky civilních zbraní musely být uvolněny pro válečnou výrobu revolverů s bočně výklopnými válci.


Po válce se již firma rozhodla výrobu "zlamovacích" revolverů znovu nezahajovat. Konstrukce se skrytým kladívkem se však dodnes využívá, avšak v modelech s bočně výklopným válcem. Stejnou koncepci převzaly i jiné zbrojovky, ze současných můžu jmenovat např. Taurus a Ruger.


Konstrukce dlaňové pojistky se dnes u revolveru jeví jako nadbytečná (u moderních revolerů se skrytým kladívkem se již nepoužívá, avšak ještě v 50. letech 20. století ji firma Smith & Wesson u svých modelů Centennial opětovně použila), později ji však často přebíraly různé slavné zbraně například pistole Colt M 1911, samopal UZI, či abychom jmenovali u některou modernější zbraň HS 2000.


Je zajímavé, že revolver sám ještě nepatří do starého železa. Díky velkému množství exemplářů existuje v USA relativně početná komunita střelců, stále nosících "Lemon Squeezery" na obranu. Navzdory tomu, že oba užívané náboje jsou z dnešního hlediska považovány za málo účinné, uživatelé oceňují ostatní kladné vlastnosti těchto zbraní - jsou malé, lehké, spolehlivé a relativně cenově dostupné.


Jejich příběh proto ještě definitivně neskončil...Ukázka rozptylu pěti ran při jednoruční střelbě na vzdálenost 15 yardů. I stará zbraň může stále sloužit se vším všudy...
Zdroj obrázku: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ndwik.jpgZdroje:
Roy C. McHenry and Walter F. Roper: Smith & Wesson Hand Guns, Publisher Skyhorse; 1 edition (June 4, 2013), ISBN-10: 1620877155
A. L. A. Himmelwright: Pistol and Revolver Shooting, NEW YORK
OUTING PUBLISHING COMPANY, 1916
A. C. Gould: The Modern American Pistol and Revolver, BOSTON
A. C. GOULD & CO., PUBLISHERS, 1888
www.rockislandauction.com
gunvalues.gundigest.com
URL : https://www.valka.cz/Smith-Wesson-Safety-Hammerless-Model-New-Departure-t11985#61513 Version : 0
URL : https://www.valka.cz/Smith-Wesson-Safety-Hammerless-Model-New-Departure-t11985#38905 Version : 0

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Následující příspěvek jsem do tohoto vlákna vložil před 16 lety. Ponechávám jej tu jen aby zůstala zachována kontinuita s dalšími příspěvky, avšak jeho informační hodnota by poplatná mě tehdy dostupným zdrojům...


****


Letopočet na fotografii je pro mne poněkud matoucí. Podle mých informací se první revolvery Model Safety objevily na trhu v roce 1888 a okamžitě zaznamenaly značný obchodní úspěch. Díky tomu se vyráběly se třemi délkami hlavní (2“, 3“ – tato varianta je na fotografii, a 3,5“) a ve třech modifikacích až do roku 1937.
URL : https://www.valka.cz/Smith-Wesson-Safety-Hammerless-Model-New-Departure-t11985#644737 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

to Rad nevím kde to Admin fotil ale matoucích popisek je tam hodně a to že spletou rok mne moc nepřekvapuje, myslím že tvůj zdroj je správně, také jsem na tuhle zbraň už narazil a určitě byla vyráběna ještě ve 20. století.
URL : https://www.valka.cz/Smith-Wesson-Safety-Hammerless-Model-New-Departure-t11985#61529 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Fotil v Bovingtonu.
URL : https://www.valka.cz/Smith-Wesson-Safety-Hammerless-Model-New-Departure-t11985#388792 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more