Main Menu
User Menu

Military history website

Štěpán I.

Štefan I.

István I.

     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Štěpán I.
Jméno v originále:
Original Name:
I. István
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.969 Ostřihom
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
15.08.1038 Ostřihom (nebo Stoličný Bělehrad) /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Uherský král
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
svatořečený v roce 1083
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Stepan-I-t29277#654416Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Stepan-I-t29277#654416Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Král Štěpán (István) I. Svatý


- vládl v letech 997-1038
URL CZ: https://www.valka.cz/Stepan-I-t29277#103805Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Stepan-I-t29277#103805Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Štefan sa narodil okolo roku 979. Jeho rodičmi boli uhorské veľkoknieža Gejza a Šarlota, dcéra sedmohradského kniežaťa Ďula I. Miesto jeho narodenia nie je známe. Ale predpokladá sa, že sa narodil v Ostrihome. Ostrihom si vybral za sídlo jeho otec Gejza. Gejza bol vnukom Arpáda ( vodca staromaďarských kmeňov, pod jeho vedením sa staromaďarské kmene usadili v Karpatskej kotline.) Pri narodení dostal budúci kráľ pohanské meno Vajk. Ako 10-ročného ho pokrstili a prijal meno Štefan. Ako 20 ročný sa Štefan oženil s Gizelou, dcérou bavorského vojvodu Henricha II.


V roku 997 Gejza zomrel. V staromaďarskej spoločnosti neprechádzalo nástupníctvo priamo z otca na syna, ale nového vodcu volili staršinovia, pochádzajúci z najvplyvnejších rodov. Po zvolení Štefana za veľkoknieža, musel mladý panovník poraziť neúspešných kandidátov, ktorí sa nechceli vzdať svojho nároku na vodcovstvo. Jedným z nich bol Kopáň, šomoďské knieža (jeho vzburu historici nazývajú aj ako „pohanské povstanie“).
Štefan v čase vypuknutia vzbury sídlil v Nitre. V tom čase mal Štefan 18 rokov. Vo vojenskom tábore blízko Nitry ho kniežatá Hunt a Poznan opásali mečom (niečo, ako prijatie do stavu bojovníka). Následne ich Štefan vymenoval za veliteľov svojej osobnej stráže. Veliteĺom vojska vymenoval švábského rytiera Vencelína. V bitke pri Vespríme (Veszprém) bol Kopáň porazení a jeho mŕtvolu dal Štefan rozštvrtiť a rozvešať na brány Ostrihomu.

Ešte v roku 1000 poslal Štefan do Ríma opáta Astrika (Anastázius) so žiadosťou o udelenie dedičného kráľovského titulu. O Štefanovej žiadosti nerozhodoval iba pápež, ale aj cisár Oto III. Ku Štefanovej žiadosti sa obaja postavili kladne. Pápež dal pre Štefana zhotoviť korunu a poslal mu ju. Štefan bol korunovaný v Ostrihome, z najväčšou pravdepodobnosťou ho korunoval prvý ostrihomský arcibiskup Dominik. Štefan bol korunovaný 25. 12. 1000 alebo 1. 1. 1001, kronikári sa v tomto údaji rôznia. Už pred korunováciou začal Štefan so zakladaním arcibiskupstiev a biskupstiev. Pápežovi sľúbil, že ich vybuduje desať, ale podarilo sa mu vybudovať len osem. Takisto zakladal aj kláštory a hojne ich obdarovával. Následne začal s konvertovaním obyvateľstva na západné (latinské) kresťanstvo. Starí Maďari na kresťanstvo konvertovali z ich pohanskej viery. Slovania zasa prechádzali z východnej (gréckej) na latinskú. Za tieto činy mu pápež udelil titul „Apoštolský kráľ“ ( obdoba byzanského „Rovný s apoštolmi“, resp. západné „Ochranca viery“ a právo používať „apoštolský dvojkríž“. Tento znak používali všetci uhorský králi až do roku 1918. V súčasnosti ho používa, ako štátny znak Slovenská republika (ale v inej farebnej kombinácii) a je súčasťou aj štátneho znaku Maďarskej republiky. Bol súčasťou štátneho znaku Československej republiky.


Tri mesiace po korunovácii sa Štefan stretol so svojim najväčším rivalom v stredoeurópskom priestore, s poľským kniežaťom Boleslavom Chrabrým. Stretli sa na poľsko – uhorskej hranici (hranica v tom čase bola na Dunaji). Dôvodom bol spor o Nitrianske kniežactvo. Obaja panovníci sa dohodli na mierovom riešení sporu. Nitriansko zostalo pod správou Poľska, ale cirkevne patrilo pod jurisdikciu Ostrihomského arcibiskupstva.


V roku 1003 Štefan sedmohradské knieža Ďulu II. A pripojil tak Sedmohradsko ku svojmu kráľovstvu. Niekedy medzi rokmi 1005 - 1009 vydal Štefan svoju najmladšiu sestru za Samuela Abu. Tým sa Samuel stal prvým uhorským palatínom a neskoršie a uhorským kráľom. Tým sa Uhorsko rozrástlo o ďalšie kniežactvo.
V roku 1028 pripojil, po porážke Marošvárskeho kniežaťa Ajtoňa, Štefan k Uhorsku aj jeho kniežactvo a premenoval ho na Čánad. Následne tu zriadil aj biskupstvo.
Nitriansko sa Štefanovi podarilo k Uhorsku pripojiť až v roku 1029, aj to len dočasne. V roku 1030 vpadlo do Nitrianska moravské knieža Břetislav a istý čas ho okupoval.


Roku 1020 ustanovil svojho syna Imricha za svojho nástupcu. No ten 2. 9. ako 24-ročný zomrel. Uchádzačov na uhorský trón bolo mnoho. A Štefan si dosť nečakane za svojho nástupcu vybral Petra Orseola, ktorého Uhry volali Benátčan.Ešte na smrteľnej posteli sa časť jeho dvoranov pokúsila o zabitie Štefana, kroniky o ich úmysloch mlčia. Sprisahanci zrejme nesúhlasili, aby sa kráľom stal Peter Orseolo. Nechceli aby na uhorský trón zasadol cudzinec.


15. augusta 1038 Štefan zomrel, pochovali ho v Bazilike Blahoslavenej Panny Márie v Stoličnom Belehrade (Szekesfehérvár). Štefan založil prvú dynastiu uhorských kráľov – dynastiu Arpádovcov. Arpádovi vládli v Uhorsku až do roku 1301, keď zomrel posledný z ich rodu Ondrej III. Ondej bol posledným Maďarom ktorý usadol na uhorský trón.


V roku 1083 z príležitosti jeho kanonizácie otvorili jeho hrobku a našli jeho pravú ruku neporušenú. A jeho ruka je až do dnešných dní uctievaná ako relikvia.
URL CZ: https://www.valka.cz/Stepan-I-t29277#159271Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Stepan-I-t29277#159271Version : 0
..
Štěpán I. - Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.

Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.
URL CZ: https://www.valka.cz/Stepan-I-t29277#427196Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Stepan-I-t29277#427196Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zdroj
commons.wikimedia.org
commons.wikimedia.org
commons.wikimedia.org
commons.wikimedia.org

Štěpán I. - Pokřtění Vajka, obraz od Julia Bencúra

Pokřtění Vajka, obraz od Julia Bencúra
Štěpán I. - Pomník krále Štěpána u Rybářské bašty v Budapešti

Pomník krále Štěpána u Rybářské bašty v Budapešti
Štěpán I. - Svatý Štěpán

Svatý Štěpán
Štěpán I. - Vyobrazení Štěpána I., uherského krále na korunovačním plášti

Vyobrazení Štěpána I., uherského krále na korunovačním plášti
URL CZ: https://www.valka.cz/Stepan-I-t29277#654394Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Stepan-I-t29277#654394Version : 0
MOD