Main Menu
User Menu

Military history website

Korvetní kapitán

Corvette Captain

Korvettenkapitän

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Česky: Korvetní kapitán
English: Corvette Captain
Deutsch: Korvettenkapitän
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Korvetní kapitán
Link to the Dictionary Entry Corvette Captain
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1903 - Kailer von Kaltenfels, Karl
DD.MM.RRRR Hudeček, Zdeněk Eugen

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Korvetni-kapitan-t236862#654588Version : 0
MOD