VI. Období II. dynastie z Lagaše

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Období II. dynastie z Lagaše


Lagašští králové ovládali zřejmě jen městský stát nevelkého rozsahu, který získal samostatnost nebo vznikl po pádu Akkadské dynastie. Byl pravděpodobně alespoň částečně závislý na Gitejcích, kteří tehdy tvořili dominantní článek v Mezopotámii, avšak J. Mezopotámie byla ve větší či menší míře nezávislá. Hlavními centry období II. dynastie z Lagaše byly Lagaš a Girsu, a několik menších sídel v okolí. Královskou rezidencí bylo město Girsu. Nejvzdálenějším městem bylo město Gugabba, které leželo cca 50 km od Lagaše. Ovšem vliv lagašského státu sahal mnohem dále, především za panování prvních dvou vládců – Ur-Baby a Gudey – za nichž si lagašští vládci dočasně podrobili i některá vzdálenější sumerská města (Ur, Nippur, Adab, Uruk).


Nejslavnějším vladařem této dynastie byl bezesporu Gueda (2144 – 2124 př.n.l.). Nepocházel z panovnické rodiny (k moci se dostal sňatkem se dcerou svého předchůdce), zasloužil se velkou měrou o rozkvět lagašského státu a řadí se k nejznámějším panovníkům v mezopotámských dějinách.


Dosáhl vojenských úspěchů především při taženích do Elamu. Ale svou proslulost získal především díky své stavební aktivitě. Lagašští stavebníci potřebovali pro svou práci velké množství surovin (stavební kámen, dřevo, kovy), které se dovážely z cizích krajů (Libanon, Sýrie, Irán). Guedovi se patrně podařilo zajistit volný průchod těmito územími, jelikož byly v té době ovládány Gutejci.


Za panování Guedových nástupců Ur-Ningirsua (2124 – 2119 př.n.l.) a Pirimeho (2119 – 2117 př.n.l.) již moc a sláva lagašského státu slábla, patrně v souvislosti se vzrůstajícím vlivem Uruku. Uruckému vladaři Utu-chengalovi se také podařilo ze Sumeru vyhnat gutejského náčelníka Tirikana. Poslední člen lagašské dynastie Nammachani (2113 – 2109 př.n.l.) byl poražen a zabit urským panovníkem Ur-Nammuem, jenž byl původně Utu-chengalovým místodržícím v Uru, avšak později se osamostatnil a založil vlastní vladařskou dynastii. Lagašský stát ztratil svou nezávislost a stal se součástí III. dynastie z Uru.


Vláda II. dynastie z Lagaše byla obdobím velkého hospodářského a kulturního rozkvětu. Nebývalý rozvoj lze zaznamenat ve stavebnictví, výtvarném umění a i v summerském písemnictví. Dochovalo se velké množství Gudeových soch (nejčastěji z tmavého dioritu), zachycujícího ho většinou v roli zbožného věřícího, který se modlí se sepjatýma rukama.


Období II. dynastie z Lagaše bylo období opětovného vzniku sumerských městských států po pádu Akkadské dynastie a vpádu Gutejců. Stát II. dynastie z Lagaše byl pouze jeden z několika takovýchto států (pravděpodobně za Guedy i nejsilnější z nich), a jako samostatný stát zanikl z rozmachem dalšího velkého mezopotámského státního útvaru – a to byl stát III, dynastie z Uru.


Zdroj:
Nováková, Nea, Pecha, Lukáš. Furat, Rahman: Dějiny Mezopotámie
Praha, Karolinum 1998 ISBN 80-7184-416-0
VI. Období II. dynastie z Lagaše - Soška Krále Gudey

Soška Krále Gudey
VI. Období II. dynastie z Lagaše - Soška Krále Gudey

Soška Krále Gudey
URL : https://www.valka.cz/VI-Obdobi-II-dynastie-z-Lagase-t67423#238157 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more